Zákon o sociálnom poistení (2020)

Podľa právneho stavu k 10. 6. 2020 (Úplné znenia zákonov 21/2020).

Cena s DPH
20,12 €
Cena bez DPH
16,77 €
Rok vydania
2020
Počet strán
272
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení (2020)

Podľa právneho stavu k 10. 6. 2020 (Úplné znenia zákonov 21/2020).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení


Po zmene zákonmi č. 225/2019 Z. z., č. 381/2019 Z. z., č. 46/2020 Z. z., č. 63/2020 Z. z., č. 66/2020 Z. z. , č. 68/2020 Z. z., č. 95/2020 Z. z., č. 125/2020 Z. z. a č. 127/2020 Z. z.:

  • Sumy 13. dôchodku sa určujú v závislosti od priemerných mesačných súm príslušných dôchodkových dávok vykázaných Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku.
  • Rozlíšenie priemernej sumy invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % a najviac 70 %.
  • Zavádzajú sa nové § 293er a § 293es. V čase trvania mimoriadnej situácie nárok na nemocenské vzniká už od prvého dňa. Výška nemocenského je 55%denného vymeriavacieho základu počas celého trvania nároku.
  • Odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec 2020, bude do 31. júla 2020. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.
  • Dochádza k rozšíreniu lekárskej posudkovej činnosti nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia aj o posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa.
  • Nová právna úprava vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019 do 31. 3. 2020 ale aj tie, ktoré majú predĺženú lehotu v závislosti od skončenia obdobia pandémie.