Zákon o sociálnom poistení (2017)

podľa právneho stavu k 1. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 26/2017)

Cena s DPH
2,41 €
Cena bez DPH
2,01 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o sociálnom poistení (2017)

podľa právneho stavu k 1. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 26/2017)
Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Po zmene zákonom č. 266/2017 Z. z.:

 • Spresňuje sa dikcia zákona ako reakcia na poznatky aplikačnej praxe. V praxi nastávajú situácie, že počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti nemusí vzniknúť alebo trvať nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
 • Vzhľadom na zmeny súvisiace s ustanoveniami upravujúcimi nárok na vyrovnávací príplatok aj u poberateľov predčasného starobného dôchodku, je dôvodné, aby sa na účely súbehu nárokov na dôchodkové dávky zohľadňovala aj suma vyrovnávacieho príplatku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný
  starobný dôchodok.
 • Zjednocujú sa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti pre všetkých poistencov umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti väčšiemu počtu poistencov, ktorí platili poistné na poistenie v nezamestnanosti (najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie), čím sa podporí naplnenie účelu tejto dávky.
 • Ustanovuje sa jednotná dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti (6 mesiacov) pre všetkých poistencov.
 • Nový nárok na dávku v nezamestnanosti môže vzniknúť najskôr po uplynutí dvoch rokov od začiatku predchádzajúceho nároku, ustanovuje sa, aby nárok na vyplatenie zostatku nevyplatenej časti dávky patriacej z podporného obdobia predchádzajúceho nároku, mohol vzniknúť v období do dvoch rokov od vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 • Zjednocuje sa suma, do ktorej Sociálna poisťovňa dlžné poistné nepredpisuje, so sumou nedoplatku na poistnom, do ktorej vzniká nárok na dávku nemocenského poistenia, ktorá je v súčasnosti päť eur. Rovnaká zmena sa zavádza aj na predpisovanie penále.
 • Spresňuje sa znenie ustanovenia o povolení splátkového kalendára pre osoby, ktoré sa stali dlžníkmi Sociálnej poisťovne z dôvodu, že poistné, pokuty, penále nezaplatili vôbec alebo z dôvodu, že ich zaplatili v nižšej sume ako mali.
 • Upravuje sa lehota na predkladanie evidencie (evidenčného listu dôchodkového poistenia) z troch dní na osem dní.
 • Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) budú zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej sumy príslušného druhu dôchodku.
Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň