Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2020)

Akcia -87%

Podľa právneho stavu k 27. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 5/2020).

Ušetríte
87% = 19,44 €
Cena s DPH
22,43 € 2,99 €
Cena bez DPH
18,69 € 2,49 €
Rok vydania
2020
Počet strán
352
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení (2020)

Podľa právneho stavu k 27. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 5/2020).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonmi č. 231/2019 Z. z., č. 321/2019 Z. z., č. 381/2019 Z. z., č. 382/2019 Z. z., č. 385/2019 Z. z., č. 390/2019 Z. z., č. 393/2019 Z. z., č. 466/2019 Z. z. a č. 467/2019 Z. z.:

  • V súvislosti s ustanovením najvyššieho dôchodkového veku, ktorý je závislý od počtu vychovaných detí, sa definuje výchova dieťaťa.
  • V súlade s ústavou sa najvyšší dôchodkový vek poistenca znižuje za každé vychované dieťa o 6 mesiacov, najviac však o 18 mesiacov. Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja poistenci. Ak dieťa vychovali poistenci (napr. manželia) v tom istom období spolu, jeho výchova sa v súlade s ústavou zohľadní prednostne žene. Ak žene výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť (napr. z dôvodu jej smrti pred dosiahnutím dôchodkového veku), výchova dieťaťa sa zohľadní mužovi.
  • Sociálna poisťovňa ex lege bude poskytovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vymedzený rozsah údajov zo svojho informačného systému na vymedzený účel.
  • Základná suma minimálneho dôchodku sa naväzuje namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu plnoletú FO na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

 

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení 

Po zmene zákonmi č. 83/2019 Z. z., č. 139/2019 Z. z., č. 221/2019 Z. z., č. 231/2019 Z. z., č. 310/2019 Z. z., č. 321/2019 Z. z., a č. 467/2019 Z. z.:

  • Doplnením § 3 ods. 3 sa zabezpečí verejné zdravotné poistenie osoby vo výkone detencie v detenčnom ústave, ak ide o fyzickú osou, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii. Rovnaká právna úprava je pri osobe vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.
  • Právna úprava zakotvuje povinnosť detenčného ústavu podať za osobu vo výkone detencie prihlášku na verejné zdravotné poistenie, ak táto osoba nie je zdravotne poistená.
  • Doplnením § 11 sa explicitne ustanovuje, že štát je platiteľom poistného aj za osobu vo výkone detencii v detenčnom ústave. Rovnaká právna úprava je pri osobe vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.