Zákon o sociálnom poistení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 6. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 29/2020).

Cena s DPH
20,80 €
Cena bez DPH
17,33 €
Rok vydania
2020
Počet strán
288
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 6. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 29/2020).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonmi č. 198/2020 Z. z., č. 275/2020 Z. z., č. 281/2020 Z. z. a č. 296/2020 Z. z.:

  • Zavádza sa povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) prostredníctvom Kancelárie RRZ údaje napr. o poistencovi, sporiteľovi, poberateľovi dávky, vrátane osobných údajov, a o zamestnávateľovi z informačného systému Sociálnej poisťovne na účel súvisiaci s výkonom pôsobnosti RRZ.
  • V súvislosti so zrušením povinnosti zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou sa zaviedla nová povinnosť Sociálnej poisťovne ukončiť registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov. Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa automaticky.
  • Príloha č. 3a má novú tabuľku, na základe ktorej sa upravuje dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti tak, aby mali znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného muža alebo ženy narodeného/narodenej v tom istom roku o 6 mesiacov za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek žien, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa aktuálne účinnej právnej úpravy výhodnejší sa nemení. Zároveň sa na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená žene, ustanovený v prílohe č. 3b.

Úplné znenie zákona
č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime

Po zmene zákonom č. 275/2020 Z. z. a č. 296/2020 Z. z.:

  • V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m) a dopĺňajú sa dve poznámky pod čiarou v súvislosti so zmenou zákona o 13.dôchodku a zákona o sociálnom poistení