Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch (2016)

Akcia -76%

podľa právneho stavu k 10. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 18/2016)

Ušetríte
76% = 6,07 €
Cena s DPH
8,03 € 1,96 €
Cena bez DPH
6,69 € 1,63 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch (2016)

podľa právneho stavu k 10. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 18/2016)
Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH


Po zmene zákonom č. 79/2015 Z. z., č. 247/2015 Z. z., č. 253/2015 Z. z., č. 262/2015 Z. z., č. 387/2015 Z. z.
a č. 403/2015 Z. z.:

 • precizuje sa spôsob platenia poplatkov z dôvodu ukončenia používania kolkových známok a z dôvodu zavedenia nového spôsobu platenia formou krátkej textovej správy (SMS);
 • pri platbách nad 300 € je ponechaná možnosť úhrady platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky;
 • v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o odpadoch sa v časti Životné prostredie Sadzobníka správnych poplatkov položka 162 nahrádza novým znením, upravuje sa položka 171 a 171a;
 • menia sa poplatky v časti Doprava Sadzobníka správnych poplatkov;
 • zmeny sú vykonané aj v časti Všeobecná správa (položka 2), Vnútorná správa (poznámky k položke 19 a vypustenie položky 29), Elektronické komunikácie (položka 99, 102 a 103), Finančná správa (položka 143, 149 a 150), Priemyselné práva (položka 231), Konzulárne poplatky (položka 240, 250, 252, 258, 262, vypustenie položky 253).


Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
O SÚDNYCH POPLATKOCH a poplatku za výpis z registra trestov


Po zmene zákonom č. 87/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 390/2015 Z. z., 402/2015 Z. z.:
 • z dôvodu ukončenia používania kolkových známok a zavedenia nového spôsobu platenia formou krátkej textovej správy (SMS) sa precizuje spôsob vyberania poplatkov;
 • platby nad 300 € sa platia platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky;
 • dopĺňa sa povinnosť označovania rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku základnými identifikačnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné pre správnu identifikáciu poplatníka prevádzkovateľom systému alebo daňovým úradom, ktoré tento poplatok alebo preplatok vrátia;
 • menia sa sumy poplatkov v položke 17 Sadzobníka súdnych poplatkov;
 • mení sa položka 24a Sadzobníka súdnych poplatkov;
 • Sadzobník súdnych poplatkov sa dopĺňa V. časťou Poplatky v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorá obsahuje novú položku 33.