Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 30. 7. 2019. (Úplné znenia zákonov 30/2019).

Cena s DPH
9,94 €
Cena bez DPH
8,28 €
Rok vydania
2019
Počet strán
168
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

podľa právneho stavu k 30. 7. 2019. (Úplné znenia zákonov 30/2019).

Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH

Po zmene zákonom č. 150/2019 Z. z.:

  • Orgány štátnej správy vykonávajúce kontrolu sa oslobodzujú od platenia správnych poplatkov za poskytnutie informácií z katastra nehnuteľností, pričom táto informácia je práve pri kontrolách v súvislosti s inváznymi druhmi kľúčová, keďže je potrebné zistiť vlastníka príslušného pozemku. 

Po zmene zákonom č. 211/2019 Z. z.:

  • Navrhuje sa, aby tie poplatky a preplatky, ktoré nie je možné podľa existujúceho ustanovenia zákona vrátiť, a ani ich použiť na iný účel, boli príjmom toho rozpočtu (štát, obec, VÚC), podľa toho, komu rozpočtový príjem z príslušného poplatku alebo preplatku prináleží.

Po zmene zákonom č. 213/2019 Z. z.:

  • V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 90 a 91 sa menia údaje.

Po zmene zákonom č. 216/2019 Z. z.:

  • Dopĺňa sa nové ustanovenie, ktoré ustanovuje, že vydanie nových dokladov v dôsledku zmeny priezviska po uzavretí manželstva je oslobodené od správnych poplatkov pri všetkých úkonov podľa tohto zákona.

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

  • Navrhovaná úprava vypúšťa povinnosť dokladať potvrdenie o návšteve školy žiaka alebo študenta školy so sídlom na území Slovenskej republiky z dôvodu odpustenia správneho poplatku pri podaní žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny.


Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
O SÚDNYCH POPLATKOCH a poplatku za výpis z registra trestov

Po zmene zákonom č. 211/2019 Z. z.:

  • Navrhlo sa zavedenie nového súdneho poplatku, pretože namiesto súdneho prekladu verejnej listiny (listiny týkajúce sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva) boli vypracované viacjazyčné štandardizované formuláre ako pomôcka pre jej preklad.

Po zmene zákonom č. 216/2019 Z. z.:

  • Do prílohy do poznámky k Položke 17 sa dopĺňa, že po uzavretí manželstva sa za zápis zmeny priezviska osoby zapísanej v obchodnom registri súdny poplatok neplatí.