• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2020)

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2020)

Podľa právneho stavu k 10. 3. 2020. (Úplné znenia zákonov 16/2020).

Cena s DPH
11,70 €
Cena bez DPH
9,75 €
Rok vydania
2020
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2020)

Podľa právneho stavu k 10. 3. 2020. (Úplné znenia zákonov 16/2020).

Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch


Po zmene zákonmi č. 234/2019 Z. z., č. 356/2019 Z. z., č. 364/2019 Z. z., č. 383/2019 Z. z., č. 386/2019 Z. z., č. 390/2019 Z. z., č. 395/2019 Z. z., č. 460/2019 Z. z.:

 • Spresňuje sa § 4 ods. 3 písm., keďže sociálne poistenie je nepochybne súčasťou sociálneho zabezpečenia rovnako ako systém štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci.
 • Dopĺňa sa sadzobník správnych poplatkov o položku: Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie dokumentácie podľa osobitného predpisu.
 • Upresňuje sa správne označenie kategórií vozidiel.
 • Upresňuje sa, že správny poplatok pri povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete sa nevyberie, ak pôjde o vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia.
 • Upravujú sa poplatky za povolenie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky, zavádzajú sa nové správne poplatky za vydanie rozhodnutia o registrácii distribútora zdravotníckej pomôcky podľa osobitného predpisu, za vydanie certifikátu o voľnom predaji zdravotníckej pomôcky... (položka č. 152).
 • Zavádza poplatok za vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory, vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti.
 • Vypúšťa sa Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľa Obchodného vestníka z § 7 ods. 5.
 • Vrátenie správneho poplatku alebo preplatku zo strany prevádzkovateľa systému bude možné aj na základe „odpisu“ záznamu o vrátení poplatku alebo preplatku.
 • Uvádza sa nové znenie položiek 22a a 259 sadzobníka správnych poplatkov na úseku vydávania občianskych preukazov. Napr. ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku za vydanie občianskeho preukazu (napríklad uplynutie jeho platnosti), občan si bude môcť zároveň bezplatne doplniť alebo zmeniť aj akékoľvek iné údaje v občianskom preukaze.

Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
O SÚDNYCH POPLATKOCH A POPLATKU ZA VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV 


Po zmene zákonom č. 384/2019 Z. z.:

 • Od platenia súdnych poplatkov oslobodzuje žalobcu aj v individuálnom pracovnoprávnom spore, štátnozamestnaneckom pomere a služobnom pomere.

Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.:

 • Z ustanovenia zákona upravujúceho sadzbu poplatku sa vypúšťa ustanovenie o výške súdneho poplatku za odvolanie a za dovolanie upraveného pre prípad, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Precizuje sa znenie ustanovenia zákona, ktoré upravuje zníženie sadzby súdneho poplatku v prípade, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami tak, aby bolo zrejmé, že takéto zníženie poplatku je možné, ak sa podanie uskutočnilo elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu a podaniemohlo byť spracovávané na súde v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnej úpravy eGovernmentu.
 • V súvislosti so zavedením nového konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva sa zavádza súdny poplatok za predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa toto konanie začalo a osobitný spôsob jeho úhrady.
 • V súvislosti so zavedením nového konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva v Civilnom mimosporovom poriadku sa nezavádza nová osobitná sadzba súdneho poplatku pre toto konanie, ale sa dopĺňa poznámka k položke 1 v Sadzobníku súdnych poplatkov.