Zákon o starobnom dôchodkovom sporení (2019)

podľa právneho stavu k 25. 10. 2019 (Úplné znenia zákonov 37/2019).

Cena s DPH
7,57 €
Cena bez DPH
6,31 €
Rok vydania
2019
Počet strán
128
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení (2019)

podľa právneho stavu k 25. 10. 2019 (Úplné znenia zákonov 37/2019).

Úplné znenie zákona
č. 43/2004 Z. z.
O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ


Po zmene zákonom č. 231/2019 Z. z.:

  • V súvislosti s úpravou výkonu detencie v detenčnom ústave je potrebné novelizovať zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, keďže umiestnenie osoby do detenčného ústavu, ktoré bolo nariadené súdom, má v sociálnej oblasti obdobné následky ako výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.

Po zmene zákonom č. 234/2019 Z. z.:

  • Ľudia v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú. Väčšina sporiteľov v II. pilieri a účastníkov v III. pilieri má navyše úspory na dôchodok dlhodobo alokované vo fondoch s investičnou stratégiou, ktorá je pre nich nevhodná. Táto skutočnosť sa v budúcnosti môže prejaviť v nízkej nasporenej sume, a teda aj v nízkom dôchodku. Rovnako informácie poskytované poistencom Sociálnej poisťovne nemajú požadovanú relevanciu, keďže, najmä mladšej generácii, nedokážu sprostredkovať informáciu o tom, akú časť príjmu na dôchodku bude tvoriť ich dôchodok z I. piliera, ani pomôcť takémuto poistencovi pri rozhodovaní o potrebe dodatočného dobrovoľného zabezpečenia na dôchodok. Cieľom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je preto poskytnúť poistencom, sporiteľom a účastníkom v individualizovanom dokumente komplexné informácie o aktuálnom stave ich dôchodkového zabezpečenia, podporiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku a zdôrazniť aj vplyv ich vlastných rozhodnutí na výšku príjmu na dôchodku (t. j. zaviesť tzv. oranžovú obálku). Prvým krokom v tomto procese boli už zmeny vykonané v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2019. Zmeny v tomto zákone sú v zásade druhou fázou, počas ktorej sa uskutočnia zmeny v príslušných ustanoveniach v II. pilieri. Bude napríklad ustanovený jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov pre sporiteľa a informáciu o jeho dôchodkovom veku (resp. predpokladanom veku odchodu do dôchodku). V rámci tretej fázy sa následne zlepší aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia, t. j. systéme sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.