Zákon o starobnom dôchodkovom sporení (2017)

podľa právneho stavu k 29. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 25/2017)

Cena s DPH
1,62 €
Cena bez DPH
1,35 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení (2017)

podľa právneho stavu k 29. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 25/2017)
Úplné znenie zákona
č. 43/2004 Z. z.
O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

Po zmene zákonom č. 97/2017 Z. z.:

  • Vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu bude možné po splnení jedinej podmienky. Touto podmienkou je, že súčet súm dôchodkových dávok (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku) vyplácaných z I. piliera, súčasťou ktorých je aj zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, obdobných dôchodkov vyplácaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny a sumy doživotného dôchodku z II. piliera bude vyšší ako referenčná suma, ktorú bude určovať Sociálna poisťovňa.
  • Je ustanovená nová hranica sumy, s ktorou sa bude porovnávať súčet doživotne poberaných dôchodkov sporiteľa. Doživotne vyplácané dôchodky sa porovnávajú s výškou referenčnej sumy určenej ku koncu novembra predchádzajúceho kalendárneho roka, aby doživotné zabezpečenie sporiteľov, bolo minimálne na úrovni priemerného dôchodku v čase, kedy sa tento dôchodok začína poberať.
  • Navrhovaná úprava poskytuje väčšiemu počtu sporiteľov možnosť vybrať si ich nasporené prostriedky programovým výberom alebo dočasným dôchodkom, čím sa im zároveň umožní slobodne sa rozhodovať o tom, ako so svojimi úsporami naložia.
  • V praxi môže nastať situácia, že sporiteľ, ktorý splní podmienky vyplácania dočasného dôchodku, resp. programového výberu, nepoužije na kúpu dôchodku naraz celú nasporenú sumu. Na základe ponúk môže tento sporiteľ za časť nasporenej sumy začať poberať doživotný dôchodok, dočasný dôchodok, programový výber, alebo akúkoľvek kombináciu týchto dôchodkov. Navrhovanou úpravou sa zabezpečí, že daný sporiteľ bude môcť zvyšné prostriedky, ktoré mu ostanú na jeho osobnom dôchodkovom účte, vyčerpať prostredníctvom dočasného dôchodku alebo programového výberu bez toho, aby sa museli opätovne skúmať podmienky vyplácania týchto foriem dôchodkov.
  • Vzhľadom na zmenené podmienky vyplácania dôchodku programovým výberom a dočasného dôchodku, už nemusí každý sporiteľ poberať doživotný dôchodok. Cieľom úpravy je, aby každý sporiteľ dostal aspoň raz ponuky na všetky formy dôchodkov, ktoré je mu možné ponúknuť zo starobného dôchodkového sporenia, a aby sa na základe týchto ponúk mohol objektívne rozhodnúť, ktorý z dôchodkov chce poberať.
  • Sociálnej poisťovni sa ustanovuje nová povinnosť určovať priemernú mesačnú sumu starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne (tzv. referenčnú sumu).Predpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň