Zákon o štátnej službe (2020)

Akcia -72%

Podľa právneho stavu k 31. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 7/2020).

Ušetríte
72% = 6,23 €
Cena s DPH
8,70 € 2,47 €
Cena bez DPH
7,25 € 2,06 €
Rok vydania
2020
Počet strán
128
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o štátnej službe (2020)

Podľa právneho stavu k 31. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 7/2020).

Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe


Po zmene zákonom č. 83/2019 Z. z.:

  • Zavádza sa ustanovenie, ktoré určuje, že štátny príslušník Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý sa pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie zdržiaval na území Slovenskej republiky a vykonával štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere, sa považuje za občana najdlhšie 90 dní po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

 

Po zmene zákonom č. 319/2019 Z. z.:

  • Novelou sa zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj pre osoby v štátnej službe založenej zákonom o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Po zmene zákonom č. 397/2019 Z. z.:

  • Zákon predstavuje súbor opatrení, ktorými sa má zabrániť aktívnemu vykonávaniu funkcií sudcov, u ktorých existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a prokurátorov.

 

Po zmene zákonom č. 470/2019 Z. z.:

  • Základným cieľom právnej úpravy je odstránenie aplikačných problémov a zjednodušenie uplatňovania právnej úpravy v praxi, flexibilnejšie nastavenie niektorých inštitútov a zefektívnenie fungovania vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby. Zavádza sa zjednodušenie niektorých povinností služobného úradu súvisiacich s realizáciou výberového konania, úprava povinností spojených so systemizáciou štátnozamestnaneckých miest, spresňuje sa všeobecná úprava zmeny štátnozamestnaneckého pomeru a špecifická úprava zmeny štátnozamestnaneckého pomeru. Čiastočne sa liberalizuje obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe – ide o tzv. dočasne uvoľnené pozície, na ktoré sa prijíma uchádzač na zastupovanie iného štátneho zamestnanca. Ďalej sa upravujú napríklad obsahové náležitosti potvrdenia o štátnej službe vydávaného pri preložení štátneho zamestnanca do iného služobného úradu, zmierňujú sa podmienky poskytovania služobného voľna podľa § 103 zákona, úprava služobného hodnotenia sa dopĺňa napríklad o lehoty na vyhodnotenie námietok štátneho zamestnanca voči služobnému hodnoteniu, modifikuje sa úprava podmienok pre vykonávanie činnosti mentora.