Zákon o štátnej službe (najaktuálnejšie vydanie)

Podľa právneho stavu k 28. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 20/2020).

Cena s DPH
8,44 €
Cena bez DPH
7,03 €
Rok vydania
2020
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o štátnej službe (najaktuálnejšie vydanie)

Podľa právneho stavu k 28. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 20/2020).

Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe


Po zmene zákonom č. 126/2020 Z. z.:

  • Do zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov sa dopĺňa ustanovenie, pod ktoré je možné štátnozamestnanecký pomer riaditeľa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny subsumovať.
  • Mení jednu z kvalifikačných podmienok na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, a to tak, že doterajšia podmienka troch rokov praxe vo verejnej správe a troch rokov praxe v riadiacej funkcii sa nahrádza podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii.
  • V § 24 sa vypúšťa odsek 2, čím sa služobným úradom umožňuje pružnejšie a rýchlejšie reagovať na potrebu zmien v ich organizačnej štruktúre vyvolanú nutnosťou prispôsobiť sa meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu.
  • Rozširuje sa výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby tak, aby sa služobným úradom umožnilo v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity, dočasná štátna služba na základe nového právneho titulu bude trvať do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta, avšak najviac šesť mesiacov, zároveň sa štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. e) nebude môcť prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.
  • Zjednocuje sa právna úprava okamžitého skončenia štátnej služby s právnou úpravou okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.

Po zmene zákonom č. 134/2020 Z. z.:

  • Vzhľadom na rozsah zverených činností sa navrhuje podpredsedovi vlády štátneho tajomníka, s čím súvisí potreba uvedené premietnuť aj do príslušného ustanovenia zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riešenie, kedy Úrad vlády Slovenskej republiky poskytuje inštitucionálne zázemie podpredsedovi vlády a jeho štátnemu tajomníkovi, sa uprednostnilo pred zriadením nového ústredného orgánu štátnej správy s cieľom nezaťažovať verejné financie výdavkami na zabezpečenie obslužných činností, ktoré bude plniť Úrad vlády Slovenskej republiky.