• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), Zákon o upomienkovom konaní (2017)

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), Zákon o upomienkovom konaní (2017)

podľa právneho stavu k 24. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 5/2017)

Cena s DPH
6,27 €
Cena bez DPH
5,22 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), Zákon o upomienkovom konaní (2017)

podľa právneho stavu k 24. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 5/2017)
Úplné znenie zákona
č. 233/1995 Z. z.
O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI (Exekučný poriadok)

Po zmene zákonom č. 2/2017 Z. z.:

 • Zriaďuje sa jeden exekučný súd v SR, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým sa stane Okresný súd Banská Bystrica.
 • V porovnaní so súčasným právnym stavom, kedy si súdneho exekútora pre výkon exekúcie vyberá oprávnený, predstavuje zásadnú zmenu zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie. Náhodný výber exekútorov bude založený na územnom (teritoriálnom) princípe, ktorý má už v súčasnosti nepopierateľný význam napríklad v procese ustanovovania exekútorov do funkcie (výberové konania, menovanie exekútorov). Náhodný výber sa uskutoční zo zoznamu exekútorov sídliacich v príslušnom územnom obvode, ktorým bude územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto pobytu alebo sídlo povinného, pričom tento náhodný výber sa bude uskutočňovať
  súčasne princípom „ratione causae“, ktorý má súvis s charakterom samotnej exekučnej veci.
 • Jednotlivé exekučné veci sa teda budú exekútorovi prideľovať rovnomerne, s prihliadnutím na výšku a povahu vymáhaných nárokov. Zmyslom spájania viacerých exekúcií proti jednému povinnému u jedného súdneho exekútora je zníženie nákladov exekúcie a vytvorenie predpokladov pre zahájenie procesu oddlženia alebo vyhlásenie konkurzu na majetok povinného ako dlžníka.
 • Nová právna úprava prispeje k zníženiu počtu úkonov súdu v exekučnom konaní, ku koncentrácii konania a prepracovaniu procesných obrán povinného proti exekúcii.
 • V exekučnom konaní dôjde k posilneniu významu elektronickej komunikácie. Návrh na vykonanie exekúcie bude možné podať len elektronickými prostriedkami. V prípade, ak nemá oprávnený, resp. jeho zástupca aktivovanú elektronickú schránku, môže tak urobiť prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora.


Zákon
č. 307/2016 Z. z.
O UPOMÍNACOM KONANÍ

 • Zákon vychádza z dôvodu potreby urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.
 • Koncepcia zákona vychádza z elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.
 • Ďalším prvkom zákona, ktorého cieľom je zvýšenie kvality konania, je koncentrácia elektronickej agendy platobných rozkazov na jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici.
 • Výrazný vplyv na rýchlosť upomínacieho konania bude mať aj navrhovaný spôsob doručovania písomností a rozhodnutí elektronickými prostriedkami medzi súdom na jednej strane a žalobcom a žalovaným na druhej strane. U žalovaného sa tento spôsob uplatní však len vtedy, ak má aktivovanú elektronickú schránku. Písomnosti a rozhodnutia sa budú doručovať elektronickými prostriedkami ako elektronický úradný dokument podľa osobitného zákona.
 • Zavádza sa aj inštitút žiadosti o povolenie plnenia v splátkach, ktorý umožňuje žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, aby za taxatívne uvedených podmienok mohol priznaný nárok plniť žalobcovi v mesačných splátkach a predišiel tak nevyhnutnosti v relatívne krátkej lehote získať naraz značnú peňažnú hotovosť. Ak však žalovaný neuhradí čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátkového kalendára a neuhradenú sumu z priznaného nároku je možné od žalovaného vymáhať na základe vykonateľného platobného rozkazu.


Predpokladaný termín vydania: 6.kalendárny týždeň