Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora (2016)

podľa právneho stavu k 14. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 34/2016)

Cena s DPH
7,44 €
Cena bez DPH
6,20 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora (2016)

podľa právneho stavu k 14. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 34/2016)
Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Po zmene zákonom č. 315/2016 Z. z.:

  • Vypúšťa sa právna úprava doterajšieho registra konečných užívateľov výhod v súvislosti so zavádzaním nového registra partnerov verejného sektora.
  • § 11 sa nahrádza novým znením, kde je vyjadrená podmienka zápisu v registri ako podmienka pre uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Táto podmienka sa vzťahuje ako na uchádzačov, tak aj na ich subdodávateľov.
  • Viaceré ustanovenia zákona sa prispôsobujú novej právnej úprave registra partnerov verejného sektora.
  • Vypúšťajú sa niektoré správne delikty z dôvodu zamedzenia dvojitého potrestania, keďže sankcie za obdobné protiprávne konanie sa upravujú v § 13 zákona o registri partnerov verejného sektora.Zákon
č. 315/2016 Z. z.
O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Nový zákon č. 315/2016 Z. z.:

  • Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.
  • Partnerom verejného sektora bude fyzická osoba a právnická osoba, ktorá spĺňa návrhom zákona vymedzené znaky a ktorá prijíma verejné zdroje vrátane majetku nad určený zákonný limit.
  • Prístup k verejným zdrojom bude podmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod a súčasne aj tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za zapísané údaje.
  • Dochádza k novému vymedzeniu konečného užívateľa výhod, ktorým je fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo vykonáva kontrolu nad klientom, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva.
  • Zavádza sa štandardné registračné konanie, registráciu bude vykonávať Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci.
  • Zavádzajú sa sankčné mechanizmy, a to najmä pre prípad porušenia povinnosti uvádzať pravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod.


Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň