• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2017)

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2017)

podľa právneho stavu k 13. 7. 2017 (Úplne znenia zákonov 15/2017)

Cena s DPH
2,36 €
Cena bez DPH
1,97 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2017)

podľa právneho stavu k 13. 7. 2017 (Úplne znenia zákonov 15/2017)
Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Po zmene zákonom č. 56/2017 Z. z.:
 • Pre vytvorenie spoločnej triedy v strednej odbornej škole pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov sa vypúšťa podmienka minimálneho počtu žiakov v skupine pre daný študijný alebo učebný odbor v spoločnej triede.


Po zmene zákonom č. 178/2017 Z. z.:
 • Ustanovuje sa určiť mechanizmus prijímania uchádzačov na štúdium stredných škôl, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania tak, aby sa termíny prijímacích skúšok určených školami navzájom neprekrývali.
 • Zavádza sa možnosť spájať v jednej triede odborného učilišťa žiakov rôznych učebných odborov, vzhľadom na to, že podľa súčasného právneho stavu by sa v prípade poklesu počtu žiakov v triede odborného učilišťa pod ustanovený počet mala trieda zrušiť.


Po zmene zákonom č. 182/2017 Z. z.:
 • Sprehľadnenie právnej úpravy učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, uvedenie všetkých subjektov, ktoré zabezpečujú odborné posúdenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a učebných pomôcok a vydávanie schvaľovacích doložiek.
 • Aplikačná prax preukázala potrebu nanovo zaviesť pravidlá používania učebníc, pracovných zošitov a učebných textov, o ich evidencii, o spôsobe a výške náhrady za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, pracovné zošity a učebné texty.
 • V škole, v ktorej sa vzdeláva viac ako 20 individuálne začlenených žiakov bude pôsobiť školský špeciálny pedagóg.


Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 177/2017 Z. z.:

 • Umožňuje sa, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole.
 • Spresňuje sa zánik členstva v orgánoch školskej samosprávy.
 • Dopĺňajú sa kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci čestných názvov škôl a školských zariadení.


Po zmene zákonom č. 182/2017 Z. z.:
 • Vypúšťa sa odvolanie riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu ako dôvod nemožnosti byť navrhnutý radou školy za kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.
 • Ustanovuje sa zriaďovanie školských klubov detí len pri základných školách, aby neexistovali samostatné školské kluby detí.
 • Vkladá sa možnosť pre obce, aby pri financovaní materských škôl a školských klubov detí mohli osobitne podľa vlastného uváženia rozhodnúť o pridelení finančných prostriedkov na asistenta učiteľa, vychovávateľa.
Predpokladaný termín vydania: 31.kalendárny týždeň