• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

podľa právneho stavu k 25.7.2019 (Úplné znenia zákonov 28/2019).

Cena s DPH
11,53 €
Cena bez DPH
9,61 €
Rok vydania
2019
Počet strán
208
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

podľa právneho stavu k 25.7.2019 (Úplné znenia zákonov 28/2019).

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

 • Upravuje sa názov dokladu o získanom stupni vzdelania a ustanovuje sa povinnosť všetkým materským školám zapísaným v sieti škôl a školských zariadení SR vydávať na konci školskej dochádzky v materskej škole doklad o získanom vzdelaní, teda doklad o získaní predprimárneho vzdelania v súvislosti so zavedením plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole
 • Všetky deti, ktoré dovŕšia alebo dovŕšili päť rokov najneskôr 31. 8. kalendárneho roku, je zákonný zástupca povinný dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis). Plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole pre ne začína od školského roku, ktorý nasleduje po dni, keď dovŕšili piaty roku veku.

Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

 • Úprava vymedzuje okruh detí v materskej škole, na ktoré sa poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.
 • Upravuje sa mechanizmus výpočtu príspevku na výchovu a vzdelávanie na deti v materskej škole, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku a na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a výšku tohto príspevku.

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

 • Obci bude na účel vedenia evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky poskytnutý prístup do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
 • Vypúšťa sa povinnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky preukazovať potvrdením, že nemajú nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.

Úplné znenie zákona
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

 • Za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin, vymenovaný v § 15 ods. 2, zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.