Živnostenský zákon (2016)

Akcia -73%

podľa právneho stavu k 10. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 17/2016)

Ušetríte
73% = 2,87 €
Cena s DPH
3,92 € 1,04 €
Cena bez DPH
3,26 € 0,87 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Živnostenský zákon (2016)

podľa právneho stavu k 10. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 17/2016)
Úplné znenie zákona
č. 455/1991 Zb.
O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)


Po zmene zákonmi č. 77/2015 Z. z., č. 79/2015 Z. z., č. 128/2015 Z. z., č. 266/2015 Z. z.,
č. 272/2015 Z. z., č. 274/2015 Z. z., č. 278/2015 Z. z., č. 331/2015 Z. z., č. 348/2015 Z. z.,
č. 387/2015 Z. z., č. 412/2015 Z. z., č. 440/2015 Z. z.:

 • V záujme eliminovania nesprávnych a nejednoznačných výkladov sa zavádza zmena § 60b živnostenského zákona, na základe ktorej je možné realizovať priamu a efektívnu komunikáciu zdravotných poisťovní so živnostenským registrom.
 • Zavádzajú sa zmeny pojmov v nadväznosti na § 33 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok); elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo SR, je spoločná pre finančnú správu.
 • Mení sa živnostenský zákon v súvislosti s viazanou živnosťou v skupine 214.
 • Zmena živnostenského zákona súvisiaca s potrebou úpravy odkazov na zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a ustanovením prechodného ustanovenia týkajúceho sa živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti havarijného technika.
 • Predmetná zmena súvisí s prideľovaním štatistických kódov hlavnej ekonomickej činnosti.
 • Vzhľadom na to, že novovznikajúci subjekt ešte žiadnu činnosť nevykonáva, ustanovuje sa povinnosť zoradenia predmetov činnosti v poradí, v ktorom ich sám podnikateľ považuje za relevantné pre plánované podnikanie. Nadväzne na to bude úrad vedieť zapisovať do registra právnických osôb údaje o štatistických kódoch.
 • Zmena sa týka nového Autorského zákona, ktorý zaviedol úpravu nového subjektu, a to „nezávislého subjektu správy“, čo predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. Mení sa, že správa práv podľa Autorského zákona nie je živnosťou.
 • Zavádza sa úprava zákona č. 455/1991 Zb. s ohľadom na potrebu novej viazanej živnosti v skupine 214 tak, aby sa osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami podľa § 31 ods. 5 zákona spolu s pyrotechnickým oprávnením skupiny „E“ vzťahovalo na skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície v tom prípade, ak sa jedná iba o podnikanie v tejto oblasti.
 • Do prílohy č. 2 – Viazané živnosti – živnostenského zákona sa dopĺňajú nové živnosti týkajúce sa činností súvisiacich s nakladaním s fluorovanými skleníkovými plynmi, ktoré môžu vykonávať len osoby, ktoré majú certifikát o odbornej spôsobilosti. Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou podmienkou prevádzkovania takejto živnosti.
 • Ustanovuje sa odborná spôsobilosť pre viazanú živnosť prevádzkovanie autoškoly, ktorú musí spĺňať osoba, ktorá ohlási takúto živnosť alebo požiada o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • Zákon ustanovuje, že činnosť športovca a športového odborníka podľa