Daňové zákony

podľa právneho stavu k 24. 1. 2014 (Úplne znenia zákonov 4/2014)

Cena s DPH
12,25 €
Cena bez DPH
10,21 €
Rok vydania
2014
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňové zákony

podľa právneho stavu k 24. 1. 2014 (Úplne znenia zákonov 4/2014)
Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV
Po zmene zákonom č. 318/2013 Z. z.:


 • zavedenie novej nezdaniteľnej časti základu dane vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 180 € ročne za ustanovených podmienok.


Po zmene zákonom č. 463/2013 Z. z.:

 • zjednotenie spodnej hranice pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb na 2 500 €,

 • úprava základne, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v prípade používania motorového vozidla zamestnancom na služobné aj súkromné účely,

 • zavedenie daňových licencií pre právnické osoby.


Úplné znenie zákona č. 222/2004 Z. z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY
Po zmene zákonom č. 460/2013 Z. z.:


 • zavedenie povinnosti podávať kontrolný výkaz platiteľom dane,

 • rozšírenie povinnosti zloženia zábezpeky na daň na ďalšie osoby,

 • rozšírenie prenosu povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia pri vybraných druhoch tovarov (vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody).


Úplné znenie zákona č. 563/2009 Z. z. O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)
Po zmene zákonom č. 435/2013 Z. z.:


 • spresnenie lehoty pre podanie dodatočného daňového priznania - do konca mesiaca nasledujúceho po zistení dôvodu na jeho podanie,

 • ustanovenie podmienok pre vymazanie soby zo zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali zákonné dôvody na zrušenie registrácie,

 • od 1. 9. 2014 zavedenie inštitútu záväzného stanoviska k uplatneniu osobitných predpisov.Úplné znenie zákona č. 289/2008 Z. z. O POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE
Po zmene zákonom č. 361/2013 Z. z.:


 • zákaz používať na predajných miestach pokladnicu bez certifikátu,

 • povinnosť podnikateľa zabezpečiť a sprístupniť vyobrazenie "vzoru" pokladničného dokladu vyhotoveného prevádzkovanou pokladnicou,

 • povinnosť používať na vytlačenie tlačových výstupov pásku, na ktorej sa uchovajú údaje po dobu 5 rokov.