Zákon o správnych poplatkoch

Podľa právneho stavu k 23. 11. 2020. (Úplné znenia zákonov 31/2020).

Cena s DPH
11,50 €
Cena bez DPH
9,58 €
Rok vydania
2020
Počet strán
144
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o správnych poplatkoch

Podľa právneho stavu k 23. 11. 2020. (Úplné znenia zákonov 31/2020).

Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch


Po zmene zákonmi č. 165/2020 Z. z., č. 198/2020 Z. z. a č. 310/2020 Z. z.:

  • Vyberanie nových poplatkov podľa Sadzobníka správnych poplatkov časti VIII položka 152 písmená n) a al) až aq) sa nebude uplatňovať do dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/745. Uplatňovanie niektorých ustanovení daného nariadenia sa odložilo o jeden rok nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2020/561 vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 a súvisiacu krízu.
  • Zavádza sa správny poplatok za vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky podľa smernice (EÚ) č. 93/42/EHS vo výške, 165,50 eur.
  • Znižuje sa poplatok pre FO-podnikateľov a PO, ktoré Úradu verejného zdravotníctva SR zasielajú oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov a nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh z 50 eur na 30 eur.
  • Znižuje sa správny poplatok za nadobudnutie štátneho občianstva pre žiadateľa, ktorý má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí zo 700 eur na 400 eur na osobu. Zastupiteľský úrad SR v zahraničí ho môže ešte znížiť alebo upustiť od jeho vybratia, ak žiadateľ spĺňa určené podmienky.