Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2019

Akcia -76%

V úvodnom čísle Daňového a účtovného poradcu podnikateľa pre rok 2019 nájdete tieto témy - zmluva o predaji podniku z právneho hľadiska, predaj podniku a základ dane u daňovníkov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, daň vyberaná zrážkou (I. časť), daň z motorových vozidiel a jej správna aplikácia a iné.

Ušetríte
76% = 9,65 €
Cena s DPH
12,67 € 3,02 €
Cena bez DPH
10,56 € 2,52 €
Rok vydania
1/2019
Počet strán
224
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2019

V úvodnom čísle Daňového a účtovného poradcu podnikateľa pre rok 2019 nájdete tieto témy - zmluva o predaji podniku z právneho hľadiska, predaj podniku a základ dane u daňovníkov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, daň vyberaná zrážkou (I. časť), daň z motorových vozidiel a jej správna aplikácia a iné.

OBSAH ČÍSLA:

TÉMA MESIACA

 • Zmluva o predaji podniku z právneho hľadiska (JUDr. Teodor Bombor) Zmluva o predaji podniku je v slovenskom právnom poriadku typom, ktorého vznik bol vyvolaný najmä potrebou zmeny štátneho vlastníctva na súkromné. Ekonomický efekt ako zmluvou o predaji podniku je možné dosiahnuť aj prevodom obchodných podielov alebo akcií. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa jedná o prevod obchodného podielu, resp. obchodných podielov a v akciovej spoločnosti o prevod akcií...
 • Predaj podniku a základ dane u daňovníkov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (Ing. Iveta Petrovická) Účtovanie predaja podniku účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva je upravené v § 27 Opatrenia MF SR. Účtovanie predaja podniku u predávajúceho sa zobrazí v rámci bežného účtovného obdobia. Účtovným dokladom bude zmluva o predaji podniku, zápisnica o prevode vecí, práv a iných majetkových hodnôt a vystavené interné doklady. Kúpna cena sa zaúčtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku. Účtovnými dokladmi sú kúpna zmluva, zápisnica o prevzatí majetkových zložiek a záväzkov a vystavené interné doklady.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Daň vyberaná zrážkou (I. časť) (Ing. Iveta Petrovická) Vyberanie dane zrážkou je osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom za daňovníka vyberá daň platiteľ dane. Legislatíva taxatívne vymenúva príjmy podliehajúce zrážkovej dani. Len vo výnimočných prípadoch, môže byť vybraná daň považovaná za preddavok na daň, ktorý sa vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania. Rezidenti SR môžu považovať zrazenú daň za preddavok len pri príjme, ktorý dosiahli z vyplatenia (vrátenia) podielových listov. Nerezidenti môžu zrazenú daň uplatniť ako preddavok na daň.
 • Daň z motorových vozidiel a jej správna aplikácia (Ing. Jana Fülöpová) Deň 31. január predstavuje posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za ročné zdaňovacie obdobie. Daňové priznanie daňovník podá miestne príslušnému správcovi dane – daňovému úradu (§ 13), a to podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.
 • Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave PÚ za rok 2018 - príklad zostavenia účtovnej závierky (Ing. Jana Vršková) V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2018, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Príklad obsahuje účtovné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých typoch účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené na účely podnikania.
 • Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018 (Ing. Eva Gášpárová ) Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný podľa § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve. Ak sa daňovníkovi na základe podaného oznámenia podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj termín na vyhotovenie účtovnej závierky.

 1. Veľkostná skupina účtovnej jednotky a špecifiká účtovania
 2. Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 3. Kontrola vedenia účtovníctva v priebehu účtovného obdobia...
 4. Účtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov
 5. Zistenie výsledku hospodárenia
 6. Splatná a odložená daň z príjmov
 7. Uzatvorenie účtovných kníh
 8. Zostavenie účtovnej závierky
 9. Opravy zistených chýb

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE

 • Najnovšia Smernica OECD o transferovom oceňovaní: Nehmotný majetok – I. časť (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.) Problematika nehmotného majetku na účely transferového oceňovania predstavuje jednu z najčastejšie diskutovaných otázok transferového oceňovania na medzinárodnej úrovni. V príspevku ponúkame prvú časť rozboru transferového oceňovania nehmotného majetku.

FINANČNÁ ANALÝZA

 • Analýza dlhodobého majetku – praktický príklad (II) (Doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.) Na prezentáciu postupov finančnej analýzy opäť použijeme údaje účtovnej závierky ilustratívneho podniku. Analýzu prehĺbime pomocou ukazovateľov efektívnosti využitia DM a budeme sa zaoberať aj vplyvom odpisov a odpisovej politiky na podnikovú ekonomiku. Ide o postupy, ktoré môže podnik s minimom námahy použiť vo svojich rozboroch hospodárenia, ale najmä v rozhodovaní v rámci manažmentu dlhodobého majetku.

DAŇOVÁ KAVIAREŇ

 • Ukázať porozumenie neznamená automaticky súhlasiť. Umenie spočíva v schopnosti byť empatický a zároveň jasný, aj konkrétny vo vecnej rovine.