Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2018

V danom vydaní nájdete zaujímavé témy nájdete bližšie informácie o týchto témach: predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu, úprava základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti ...

Cena s DPH
12,34 €
Cena bez DPH
10,28 €
Rok vydania
2018
Počet strán
240
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2018

V danom vydaní nájdete zaujímavé témy nájdete bližšie informácie o týchto témach: predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu, úprava základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti podľa súčasnej legislatívy, povinnosť informovania dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov od 25. 5. 2018, interná smernica v oblasti ochrany osobných údajov GDPR a mnoho ďalších zaujímavých tém. Zakúpte si publikáciu a získajte cenné informácie.
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
 • Predaj obchodných podielov z daňového a účtovného pohľadu ( Ing. Eva Gášpárová)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Predmetom vkladu sú peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sa vkladateľ zaväzuje previesť na spoločnosť. Pri založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu každého spoločníka sa môže určiť rozdielne.
 • K novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci (Ing. Valéria Jarinkovičová)
 • V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na novú právnu úpravu regionálnej investičnej pomoci, a to aj z aspektu účtovného a daňového. Regionálna investičná pomoc môže byť poskytnutá za presne určených podmienok na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre a centre podnikových služieb, a to viacerými formami, o. i. dotáciou na dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok a úľavou na dani z príjmov.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
 • Úprava základu dane o neuhradené záväzky po splatnosti podľa súčasnej legislatívy (Ing. Darina Kočišová)
 • Do roku 2014 bola povinnosť úpravy základu dane až po uplynutí 36 mesiacov. Na rozsah úpravy základu dane má vplyv doba po splatnosti záväzkov alebo ich častí. Dôvodmi legislatívnej zmeny bolo zjednotenie časového testu na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok alebo jeho časť s časovým testom na daňové uznanie tvorby opravných položiek u pohľadávok a eliminácia druhotnej platobnej neschopnosti.
 • Účtovanie a zdaňovanie v konkurze (Ing. Lucia Sandtner)
 • Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.
 • Zmeny v postupoch účtovania od 1. 1. 2018 (Ing. Mária Cvečková)
 • Po viacročnej odbornej diskusii týkajúcej sa možností zvyšovania vlastného imania účtovných jednotiek bez zmeny výšky základného imania v obchodnom registri, zvlášť v prípade zápornej hodnoty vlastného imania, boli PÚ doplnené o nové a upravené ustanovenia týkajúce sa predmetnej oblasti. V komentári k zmenenej legislatíve sú uvedené všetky zmeny a doplnenia PÚ, pričom poradie je zvolené podľa rozsahu úprav a vecných súvislostí.
 • Nedokončená výroba (Ing. Štefánia Haščíková)
 • V príspevku sa venujeme definícii zásob, ich oceňovaniu a účtovaniu so zameraním na účtovanie nedokončenej výroby. Pri účtovaní o nedokončenej výrobe v praxi môže dôjsť k dvom situáciám. V prvom prípade účtovnej jednotke vznikajú len náklady, pretože výroba nebola dokončená; druhá situácia je tá, že skutočné náklady, ktoré počas účtovného obdobia vznikajú, sú účtovnou jednotkou aj priebežne fakturované.

PRÁVNE PREDPISY
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – s komentárom
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. bol v roku 2018 novelizovaný zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2018. Novelou zákona sa okrem iného navrhlo, aby správca dane mohol všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov pozemky vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.

PRÁVO V PODNIKANÍ
 • Povinnosť informovania dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov od 25. 5. 2018 ( JUDr. Marcela Macová, PhD.)
 • Každý, kto spracúva osobné údaje o fyzickej osobe, je povinný ju informovať podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ. Ešte pred 25. májom 2018 mali prevádzkovatelia údajov prehodnotiť všetky informácie poskytnuté dotknutým osobám o spracovaní ich osobných údajov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa transparentnosti, ktoré sú upravené v nariadení GDPR a v novom zákone o ochrane osobných údajov.
 • Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov(Mgr. Jana Kolesárová)
 • Námietka proti spracovaniu osobných údajov – GDPR (Mgr. Lenka Michalovičová)
 • Interná smernica v oblasti ochrany osobných údajov GDPR (Mgr. Lenka Michalovičová)
 • Aktuálne zmeny v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti pre podnikateľov (Ing. Lenka Hmírová)
 • Právna úprava v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti je obsiahnutá v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Posledná novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí uverejnená pod č. 52/2018 Z. z. nadobudla účinnosť 15. marca 2018.
A ÚČTOVNÍCTVO JE JEDNODUCHÉ
 • Časové rozlíšenie v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)
 • Vo všeobecnosti sa daňové výdavky zahrnujú do základu dane v období, o ktorom sa o nich účtuje v peňažnom denníku. Výnimku tvoria daňové výdavky vymedzené v § 17 ods. 19 písm. b) ZDP. Ide o výdavky na nájomné a o výdavky za poskytnutie práva alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva a autorského práva zaplatené fyzickej osobe, a to za obdobie presahujúce jedno zdaňovacie obdobie.RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
Vy sa pýtate – my odpovedáme

Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia

DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Vaša spätná väzba by sa mala vzťahovať na špecifické oblasti, v ktorých je výkon zamestnanca pre firmu dôležitý. Rozviňte ju tak, aby zamestnanca alebo kolegu motivovala k ešte lepším výsledkom v preňho špecifickej oblasti.