Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2018

V publikácii nájdete nové zaujímavé témy ako: predčasné ukončenie finančného prenájmu z pohľadu dane z príjmov, predčasné ukončenie finančného prenájmu, pozemkové spoločenstvá v roku 2018, lehota na umorovanie daňovej straty a prekluzívna lehota, prekluzívna lehota v súvislosti s kontrolou vykázanej daňovej straty, úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku, uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriách v roku 2018 a mnoho iného.

Cena s DPH
9,46 €
Cena bez DPH
7,88 €
Rok vydania
2018
Počet strán
184
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 8/2018

V publikácii nájdete nové zaujímavé témy ako: predčasné ukončenie finančného prenájmu z pohľadu dane z príjmov, predčasné ukončenie finančného prenájmu, pozemkové spoločenstvá v roku 2018, lehota na umorovanie daňovej straty a prekluzívna lehota, prekluzívna lehota v súvislosti s kontrolou vykázanej daňovej straty, úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku, uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriách v roku 2018 a mnoho iného.
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
 • Predčasné ukončenie finančného prenájmu z pohľadu dane z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)
 • Jedným zo spôsobov nadobudnutia majetku je tzv. lízing, t. j. finančný prenájom majetku s právom kúpy prenajatej veci. Pojem finančný prenájom je špecificky zadefinovaný aj pre daňové účely. Kým do konca roka 2003 bol majetok prenajímaný formou finančného prenájmu posudzovaný ako nájomné, od 1. 1. 2004 sa posudzuje ako forma obstarania majetku prostredníctvom úveru.

 • Predčasné ukončenie finančného prenájmu (Ing. Anton Kolembus)
 • Predčasné ukončenie prenájmu môže nastať z viacerých dôvodov: platobná neschopnosť nájomcu, totálna škoda alebo krádež, predčasné odkúpenie predmetu nájmu nájomcom. Ak dôjde k odkúpeniu predmetu lízingu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za odstupnú sumu, uvedená suma predstavuje určitú formu platby navyše, t. j. kompenzáciu, resp. sankciu za nezaplatené úroky, ktoré už lízingová spoločnosť nemôže od nájomcu žiadať z dôvodu predčasného odkúpenia.DANE A ÚČTOVNÍCTVO
 • Pozemkové spoločenstvá v roku 2018 (Ing. Marta Boráková)
 • Hospodárenie v pozemkovom spoločenstve a vlastníctvo je špecifické pre podielnikov, fyzické osoby. V praxi sa stretávame aj s pojmom urbariát alebo urbár, v zmysle platných právnych predpisov však ide o pozemkové spoločenstvo. Odlišnosť tohto druhu spoluvlastníctva spočíva v tom, že predmetom vlastníctva nie je jeden identický, konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú „spoločnú nehnuteľnosť.“

 • Lehota na umorovanie daňovej straty a prekluzívna lehota (Ing. Peter Jurčík)
 • Daňová strata je daňovou kategóriou, ktorá odzrkadľuje výsledky podnikania daňovníka z daňového hľadiska. Odpočítanie daňovej straty má za následok zníženie základu dane a zníženie sumy dane na úhradu. Predĺženie lehoty odpočítania daňovej straty z piatich rokov na sedem rokov sa prvýkrát uplatnilo na daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010.

 • Prekluzívna lehota v súvislosti s kontrolou vykázanej daňovej straty(Ing. Božena Jurčíková)
 • Prekluzívna lehota v oblasti správy daní predstavuje prekluzívnu lehotu na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Pri prekluzívnej lehote platí všeobecné pravidlo, ak tento časový test päťročnej, sedemročnej alebo desaťročnej lehoty uplynie, táto lehota na vyrubenie dane alebo rozdielu dane za príslušné zdaňovacie obdobie zanikne a daň už nemožno vyrubiť.DPH
 • Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku(Ing. Lucia Sandtner)
 • Novela zákona účinná k 1. 1. 2018 dopĺňa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona o DPH o stavby iné ako budovy. Hlavným cieľom článku 1 bod 12 smernice Rady 2009/162/EÚ je zabezpečiť uplatňovanie základného pravidla, pokiaľ ide o právo na odpočítanie dane tak, že toto právo na odpočítanie dane vzniká len v prípade, ak zdaniteľná osoba používa tovary a služby na účely svojej podnikateľskej činnosti. S cieľom zabezpečiť spravodlivý systém odpočítania dane sa ustanovuje aj systém úpravy odpočítanej dane, keď dôjde k zmene v používaní nehnuteľného majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť.

 • Uplatňovanie DPH v cestovných kanceláriách v roku 2018(Ing. Jaroslava Betáková)
 • Zákon o DPH v ustanoveniach § 65 ods. 1 až 6 ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania všetkým platiteľom, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (služby cestovného ruchu) a tieto vo vlastnom mene predávajú zákazníkom. Spoločný systém DPH v rámci EÚ je upravený v súčasnosti Smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme. V uvedenej smernici sa uvádza v článkoch 306 až 310 osobitná úprava pre cestovné kancelárie, založená na zdanení prirážky.


MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE
 • Závislé osoby v roku 2018: Ekonomické prepojenie a prirastanie podielov - časť II (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)
 • Vzhľadom na šírku zmien v doterajších definíciách závislosti, a to najmä pokiaľ ide nový pojem „subjekt“ a podstatné zásahy do doterajšej definície ekonomického prepojenia ako samostatnej formy závislosti, rozhodli sme sa na tomto mieste pokračovať v začatej téme a bližšie sa pozrieť na vybrané súvislosti ekonomického prepojenia podľa nových pravidiel. V tomto príspevku sa preto snažíme zvýrazniť vybrané právne otázky vyvstávajúce z novely ZDP a dopĺňame ich o výklad autora v podobe komentára k aktuálnym zmenám.

 • Judikatúra súdneho dvora EÚ v oblasti služieb cestovného ruchu(Ing. Jaroslava Betáková)

 • - prenájom rekreačného ubytovania
  - poskytnutie zliav cestujúcim
  - základ dane, marža a celková čiastka, ktorú má zaplatiť cestujúci


PRACOVNÉ PRÁVO
 • Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela – časť II. (JUDr. Ivana Jušková)
 • V druhej časti článku sme sa z nášho pohľadu sústredili na dôležité vecné zmeny, ktoré boli vykonané zákonom č. 292/2017 Z. z. vo štvrtej časti zákona o odpadoch: Rozšírená zodpovednosť výrobcov, no s výnimkou zmien vykonaných v šiestom oddiele, pneumatiky a odpadové pneumatiky.

FINANČNÁ ANALÝZA
 • Dlhodobý majetok z pohľadu súčasnej právnej úpravy účtovníctva a finančnej analýzy (1) (Doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.)
 • Prevažná časť dlhodobého majetku podniku je z hľadiska svojho účelu obstarania určená na realizáciu jeho činnosti. Tvorí buď jeho výrobnú základňu alebo plní podporné funkcie, ktoré sú pre správny chod podniku takisto nevyhnutné. Veľkosť dlhodobého majetku, ale aj veľkosť celkových aktív a ich štruktúra závisia od viacerých skutočností. Podobne ako viac majetku potrebujú tzv. investične náročné podniky, v prípade ktorých je dostatočný výrobný potenciál nevyhnutný, na rozdiel od podnikov, kde veľký rozsah majetku nie je podmienkou úspešného fungovania.

 • Analýza dlhodobého majetku – praktický príklad (1) (Doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.)
 • Na prezentáciu postupov finančnej analýzy, ktoré sme vysvetlili v predchádzajúcom článku, venovanom dlhodobému majetku, použijeme praktický príklad. Uskutočníme finančno-ekonomickú analýzu dlhodobého hmotného majetku vybranej obchodnej spoločnosti, zaoberajúcej sa predajom stavebnín a stavebno-montážnymi prácami, s fiktívnym menom Stavup, s. r. o.RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
Vy sa pýtate – my odpovedáme

Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia

DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Mnoho zamestnávateľov stále tvrdí, že na Slovensku nie je dostatok vhodných kandidátov. Ako teda viesť pohovor tak, aby sa aj z toho „mála“ dali vybrať najvhodnejší kandidáti?
Predpokladaný termín vydania: 20. kalendárny týždeň