Daňový špeciál 2/2019

V poradí druhé číslo Daňového špeciálu obsahuje tieto témy - dodanie stavieb od roku 2019, zápočet daňovej licencie, skrátená dokumentácia transferového oceňovania od roku 2019, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – vybrané otázky a povinný zápis konečných užívateľov výhod.

Cena s DPH
14,88 €
Cena bez DPH
12,40 €
Rok vydania
2/2019
Počet strán
32
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový špeciál 2/2019

V poradí druhé číslo Daňového špeciálu obsahuje tieto témy - dodanie stavieb od roku 2019, zápočet daňovej licencie, skrátená dokumentácia transferového oceňovania od roku 2019, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – vybrané otázky a povinný zápis konečných užívateľov výhod.

OBSAH ČÍSLA:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Dodanie stavieb od roku 2019 (Ing. Nadežda Cígerová)
V roku 2019 platia nové pravidlá pre dodanie nehnuteľností. Zasiahnu i viaceré doteraz zaužívané postupy pri predaji nehnuteľnosti fyzickou osobou. Súkromná osoba štandardne nevystupuje v pozícii obchodníka, t. j. príležitostné dodanie nehnuteľnosti sa nezapočítava do obratu podľa zákona o DPH. V praxi je niekedy nejednoznačné posúdiť, kedy ide o predaj majetku, ktorý sa do obratu nezahŕňa, a kedy už o predaj, ktorý deklaruje občan v postavení zdaniteľnej osoby. Pokiaľ nehnuteľnosť predáva platiteľ DPH, v praxi sa už nebude skúmať, koľko času uplynulo len od prvej kolaudácie, ale aj od kolaudácie pri zmene účelu využitia nehnuteľnosti alebo pri značnej rekonštrukcii. Vtedy sa na takéto stavby nahliada, akoby boli nové, nie je preto povolené oslobodenie, resp. možnosť rozhodnúť sa použiť režim podľa uváženia. V článku predstavujeme variácie rôznych situácií z praxe spolu s možnosťami ich riešenia z pohľadu DPH, používajúc pri tom argumentáciu európskej judikatúry.

EXPERT RADÍ

Zápočet daňovej licencie (Ing. Iveta Petrovická)
Daňová licencia je minimálna daň, ktorú právnická osoba platila v rokoch 2014 až 2017. Zdaňovacie obdobie roka 2017 bolo teda posledným rokom platenia daňovej licencie. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach právnické osoby uplatňujú už len zápočet zaplatenej daňovej licencie. Aj keď daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2018 už daňovú licenciu neplatí, v prípade, ak ide započítavať daňovú licenciu, resp. kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti, potrebuje poznať hypotetickú výšku daňovej licencie, ktorú by platil. V príkladoch poskytujeme názorný postup výpočtu na tieto účely.

Skrátená dokumentácia transferového oceňovania od roku 2019 (Ing. Anna Fischerová)
Zámerom nového usmernenia MF SR k vedeniu dokumentácie transferového oceňovania je zacieliť dokumentačnú povinnosť na najrizikovejšie transakcie, znížiť rozsah dokumentácie u menej rizikových transakcií a vylúčiť z vedenia dokumentácie tých daňovníkov, ktorí vykonávajú najmenej rizikové transakcie, ak takýto daňovník riadne vyplní daňové priznanie k dani z príjmov v častiach týkajúcich sa transakcií závislých osôb. V článku predstavujeme, v čom spočíva toto zjednodušenie, a podávame návod na vyplnenie prílohy podľa nového usmernenia.

DAŇOVÁ JUDIKATÚRA SLOVENSKÝCH SÚDOV

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – vybrané otázky (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.) 
Pokiaľ dôjde k vydaniu nezákonného rozhodnutia zo strany príslušného štátneho orgánu, poškodený má možnosť za splnenia zákonných podmienok uplatniť si nárok na náhradu škody z dôvodu zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci. V príspevku sa venujeme rozboru platnej a účinnej právnej úpravy, vymedzujeme zákonom stanovené predpoklady zodpovednosti štátu a v závere upriamujeme pozornosť na viaceré súdne rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania daňových predpisov.

OBCHODNÉ PRÁVO

Povinný zápis konečných užívateľov výhod (Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová)
Od 1. novembra 2018 je potrebné pri zápise právnickej osoby do obchodného registra alebo do iných osobitných registrov zapísať aj konečného užívateľa výhod. Povinnosť platí pre všetky nové právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Takýmito právnickými osobami sú všetky obchodné spoločnosti a družstvo. V príspevku bližšie vysvetľujeme, kto má túto povinnosť, aký je postup pri zápise, resp. aké sankcie hrozia.