Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2018

V nasledujúcom čísle vydania PMPP sme pre vás opäť vybrali zaujímavé témy ako - zdaňovanie príjmov podľa, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Autorského zákona, dôležité osobné prekážky v práci, materská dovolenka – materská dávka – materské a mnohé iné.

Cena s DPH
6,89 €
Cena bez DPH
5,74 €
Rok vydania
2018
Počet strán
128
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2018

V nasledujúcom čísle vydania PMPP sme pre vás opäť vybrali zaujímavé témy ako - zdaňovanie príjmov podľa, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Autorského zákona, dôležité osobné prekážky v práci, materská dovolenka – materská dávka – materské a mnohé iné.
OBSAH VYDANIA:
ODBORNÍK RADÍ
 • Kedy máte oznámiť bezpečnostný incident na Úrad? (JUDr. Filip Petrinec, PhD.)
  Porušenie ochrany osobných údajov alebo tzv. bezpečnostný incident je potrebné oznámiť nielen Úradu na ochranu osobných údajov, ale vo vybraných prípadoch aj samotnej dotknutej osobe, teda človeku, ktorého osobné údaje unikli alebo boli predmetom inej formy zneužitia. GDPR však nevyžaduje, aby ste oznámenie bezpečnostného incidentu vykonali vždy.
 • Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva (Ing. Martina Oravcová)
  Problematike zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení prijatých poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od tzv. držiteľov sa v právnej úprave zdaňovania príjmov venuje v posledných rokoch zvýšená pozornosť. Už za zdaňovacie obdobie roku 2017 nezdaňujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nepeňažné plnenie vo forme poskytnutej stravy na vzdelávacích podujatiach. Už v roku 2018 sa aplikujú nové lehoty na plnenie oznamovacích povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a držiteľov a nová lehota na odvod dane pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 • Zdaňovanie príjmov podľa Autorského zákona (Ing. Ivana Glazelová)
  Podľa Autorského zákona autorom bude fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila, fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele obvyklým spôsobom ako značenie autora, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keby bolo dielo označené pseudonymom, pričom nie sú pochybnosti o totožnosti autora. Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (JUDr. Slavomíra Gejdošová)
  Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu, tzn., že okrem klasickej pracovnej zmluvy môže ísť rovnako o výkon práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Dôležité osobné prekážky v práci (JUDr. Tatiana Mičudová)
  Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne bránia prideľovať zamestnávateľovi túto prácu. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter.
 • Návrh novelizácie zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zavádza ročné zúčtovanie sociálneho poistenia (Bc. Katarína Danajovičová)
  Objasňujeme problematiku pripravovaného ročného zúčtovanie sociálneho poistenia, ktoré sa má prvý krát robiť v roku 2022 za zúčtovacie obdobie roku 2021.

OBČAN A RODINA
 • Materská dovolenka – materská dávka – materské (JUDr. Klára Ďurková)
  Prinášame odpovede na otázky: Kto má nárok na materskú dovolenku, aká je dĺžka materskej dovolenky, či môže ísť muž (otec) na materskú dovolenku, prípadne iné osoby, aké sú možnosti úpravy pracovného času zamestnanca na materskej dovolenke? Čo je to materská dávka, kto má na ňu nárok, v akej výške sa poskytuje, za aké obdobie?

VEREJNÁ SPRÁVA
 • Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení (Ing. Jarmila Belešová)
  Rozdelenie nepedagogických zamestnancov do skupín v katalógu pracovných činností, princípy odmeňovania, zloženie platu...