Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

podľa právneho stavu k 18. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 16/2019).

Cena s DPH
11,09 €
Cena bez DPH
9,24 €
Rok vydania
2019
Počet strán
200
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

podľa právneho stavu k 18. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 16/2019).

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK 


Po zmene zákonom č. 3/2019 Z. z.:

  • Ruší sa doterajšia povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa.

Po zmene zákonom č. 6/2019 Z. z.:

  • V nadväznosti na zmeny zákona o Policajnom zbore a rešpektujúc pri tom rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva sa zavádzajú zmeny zvýrazňujúce procesnú nezávislosť vyšetrovateľov inšpekčnej služby Policajného zboru (Úradu inšpekčnej služby).

Po zmene zákonom č. 35/2019 Z. z.:

  • Terminológia použitá v osobitnom predpise sa dáva do súladu s terminológiou zákona: slovo „colníci“ sa nahrádza slovami „ozbrojení príslušníci finančnej správy“.

Po zmene zákonom č. 54/2019 Z. z.:

  • Oznamovateľovi protispoločenskej činnosti, ktorý je znalý odbornej stránky problematiky v oblasti, v ktorej sa vyšetruje podozrenie na spáchanie trestného činu, sa umožňuje napomáhať orgánom činným v trestnom konaní vyhľadávať a zabezpečovať relevantné dôkazy.


Úplné znenie zákona
č. 330/2007 Z. z.
O REGISTRI TRESTOV


Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:

  • Zákon na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.

Po zmene zákonom č. 54/2019 Z. z.:

  • Do zákona sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, keďže jednou z podmienok na vykonávanie ich funkcie je bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje odpisom registra trestov.