• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 16/2024).

Cena s DPH
31,08 €
Cena bez DPH
25,90 €
ISBN
858-41-1306-672-3
Rok vydania
2024
Počet strán
296
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 16/2024).

Úplné znenie zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Po zmene zákonom č. 102/2024 Z. z.:

  • Primárnym cieľom novelizácie je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky.
  • Dôležité zmeny novela prináša v procese registrácie za platiteľa dane: tuzemská zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dane prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom presiahla obrat 50 000 eur, ibaže by v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahla obrat v tuzemsku 62 500 eur, kedy by sa stala platiteľom dane už týmto dodaním tovaru a služby, alebo by sa stala platiteľom dane skôr na základe ďalších zákonných skutočností.
  • Mení sa aj inštitút samozdanenia pri dovoze tovaru – podľa nových ustanovení (§ 84a a 84b) daň pri dovoze tovaru nevyrubí colný orgán, ale ju môže za stanovených podmienok platiteľ dane sám uviesť do daňového priznania, zaplatiť a zároveň si uplatniť právo na odpočítanie dane.

 

Úplné znenie zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)

Po zmene zákonom č. 87/2024 Z. z.:

  • 13. dôchodok je vylúčený z právneho režimu daňovej exekúcie.
 

Po zmene zákonom č. 102/2024 Z. z.:

  • Nadväzne na zmeny registrácie k DPH je potrebné doplniť do zverejňovaného zoznamu informáciu o tom, kedy sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty. Zároveň sa znižuje úrok z odkladov a splátok.

 

Úplné znenie zákona
č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Po zmene zákonom č. 102/2024 Z. z.:

  • Podnikateľ, ktorý sa stal platiteľom DPH, je povinný pred prvým vyhotovením pokladničného dokladu ako platiteľ oznámiť finančnému riaditeľstvu skutočnosť, že sa stal platiteľom.