Zákon o účtovníctve

Podľa právneho stavu k 10. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 17/2024).

Cena s DPH
12,96 €
Cena bez DPH
10,80 €
ISBN
858-41-1306-673-0
Rok vydania
2024
Počet strán
80
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o účtovníctve

Podľa právneho stavu k 10. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 17/2024).

Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z.
O ÚČTOVNÍCTVE

Po zmene zákonom č. 105/2024 Z. z.:

  • Vymedzuje sa pojem „aspekty udržateľnosti“ ako prostriedok na kategorizáciu troch hlavných aspektov udržateľnosti, ktorými sú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii a úplatkárstvu.
  • Zvyšujú sa podmienky pre kritéria pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny definujúce jednotlivé kategórie účtovných jednotiek, a to o 25% v dôsledku inflácie v EÚ.
  • Dopĺňajú sa požiadavky na obsahové náležitosti výročnej správy účtovnej jednotky, ktorá v jej osobitnej časti uvádza vykazovanie informácií o udržateľnosti, a to o kľúčové nehmotné zdroje.
  • Nové paragrafy upravujú požiadavky na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti (§ 20c – § 20d), požiadavky na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti (§ 20g).
  • V súvislosti s elektronizáciou sa navrhuje umožniť prístup vymedzenej skupine osôb do informačného systému rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý obsahuje účtovné záznamy nevyhnutné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22a ods. 1 a ods. 2 zákon o účtovníctve.
  • Dopĺňajú sa požiadavky na ukladanie správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti do registra.
  • Ustanovuje sa zákaz ukladať účtovné dokumenty do registra, ak bolo účtovnej jednotke doručené oznámenie o začatí daňovej kontroly dodržiavania zákona o účtovníctve alebo oznámenie o rozšírení daňovej kontroly o takúto kontrolu.
  • Transpozičná príloha sa dopĺňa o novú smernicu (EÚ) 2022/2464 a delegovanú smernicu (EÚ) 2023/2775.