Občiansky zákonník

Novinka

Podľa právneho stavu k 1. 7. 2024 (Úplné znenia zákonov 20/2024).

Cena s DPH
18,18 €
Cena bez DPH
15,15 €
ISBN
858-41-1306-679-2
Rok vydania
2024
Počet strán
128
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Občiansky zákonník

Podľa právneho stavu k 1. 7. 2024 (Úplné znenia zákonov 20/2024).

Úplné znenie zákona
č. 40/1964 Zb.
OBČIANSKY ZÁKONNÍK

Po zmene zákonom č. 108/2024 Z. z.:

  • Terminológia sa zosúlaďuje s pojmami používanými v spotrebiteľských otázkach upravených v rámci Občianskeho zákonníka. Zavádza sa nová definícia obchodníka a spotrebiteľa.
  • Upravuje sa zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy.
  • Precizuje sa znenie výnimky z neprijateľnosti zmluvnej podmienky.
  • Premlčacia doba, ak ide o nárok na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, neuplynie skôr ako za tri roky od posledného plnenia spotrebiteľa.
  • Dochádza k transpozícii pojmov zo smerníc EÚ: digitálny obsah, digitálna služba a tovar s digitálnymi prvkami.
  • Zavádza sa definícia spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú obchodník ako predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci.
  • Upravujú sa požiadavky na predanú vec, aby bolo zrejmé, čo môže spotrebiteľ od veci očakávať a za čo v prípade nesplnenia týchto očakávaní predávajúci zodpovedá.
  • Na účely posúdenia zodpovednosti predávajúceho za vady je nevyhnutné jednoznačne vymedziť čas, kedy sa posudzuje súlad veci s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami súladu.
  • Zavádza sa nová hlava v rámci ôsmej časti Občianskeho zákonníka. Ide o osobitné ustanovenia aplikujúce sa na spotrebiteľské zmluvy s digitálnym plnením ako lex specialis k úprave spotrebiteľských zmlúv.