Vzory zmlúv pre poskytovanie služieb v oblasti IT

Pre poskytovanie služieb (najmä služieb v oblasti informačných technológií) je vhodné mať uzatvorenú zmluvu o úrovni poskytovaných služieb, pri spracovávaní osobných údajov je nevyhnutné mať uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Ďalšie náležitosti zmluvy rieši servisná zmluva.

Cena s DPH
17,99 €
Cena bez DPH
14,99 €
Rok vydania
2020
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Vzory zmlúv pre poskytovanie služieb v oblasti IT

Pre poskytovanie služieb (najmä služieb v oblasti informačných technológií) je vhodné mať uzatvorenú zmluvu o úrovni poskytovaných služieb, pri spracovávaní osobných údajov je nevyhnutné mať uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Ďalšie náležitosti zmluvy rieši servisná zmluva.

Pripravili sme pre vás balík týchto 3 vzorov zmlúv:

1. Zmluva o úrovni poskytovaných služieb (SLA) (Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS - DATAsec.sk)

Zmluva/dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA – ServiceLevelAgreement) je dokument, ktorého zmyslom je čo najpresnejšie definovať spôsob, rozsah, úroveň, kvalitu, časové intervaly, intenzitu a postupy v rôznych situáciách plnenia konkrétnej poskytovanej služby, v praxi najmä v oblasti informačných technológií (IT).

Zoznam priložených dokumentov – vzorov vo formáte doc:

  • Vzor – SLA – Zmluva o úrovni poskytovaných služieb
  • Vzor – Príloha 1 – Popis informačného systému (IS)/aplikácie/platformy
  • Vzor – Príloha 2 – Špecifikácia poskytovaných služieb
  • Vzor – Príloha 3 – Definovanie podmienok poskytovania služby
  • Vzor – Príloha 4 – Zmenové konanie
  • Vzor – Príloha 5 – Zoznam subdodávateľov
  • Vzor – Príloha 6 – Zoznam externých a interných expertov
  • Vzor – Príloha 7 – Podmienky a procedúry pri ukončení poskytovania služby

2. Zmluva o spracúvaní osobných údajov (JUDr. Jakub Pavčík)

Spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sa v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov musí riadiť zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu. Práve zmluva o spracúvaní osobných údajov predstavuje najčastejší spôsob, akým sa v praxi upravuje spracúvanie osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Čo všetko má obsahovať a ako má vyzerať samotná zmluva o spracúvaní osobných údajov, sa dozviete v nasledujúcom texte.

3. Servisná zmluva (§ 269 ods. 2 ObchZ) (Mgr. Henrieta Bicáková)

269 ods. 2 Obchodného zákonníka umožňuje zmluvným stranám, aby si v rámci svojej zmluvnej voľnosti vymedzili predmet zmluvy a tým aj obsah svojho záväzku aj iným spôsobom, ako je vymedzený pre jednotlivé zmluvné typy uvedené v Obchodnom zákonníku. Hovoríme o tzv. nepomenovaných (inominátnych) zmluvách.