Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (2020)

Podľa právneho stavu k 7. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 8/2020).

Cena s DPH
3,88 €
Cena bez DPH
3,23 €
Rok vydania
2020
Počet strán
40
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (2020)

Podľa právneho stavu k 7. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 8/2020).

Úplné znenie zákona
č. 112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch


Po zmene zákonom č. 374/2019 Z. z.:

  • Úhrn mesačných zdaňovaných príjmov a jednotlivých druhov dôchodkov okrem vymedzených
    nesmie presiahnuť sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
  • Za znevýhodnenú osobu sa považuje aj osoba so zdravotným postihnutím, ktorá nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému zapojeniu sa do pracovného prostredia (napr. autista) v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
  • Ustanovuje sa spôsob preukazovania znevýhodnenej osoby a osoby so zdravotným postihnutím na základe lekárskeho posudku, rozhodnutia Sociálnej poisťovne...
  • Navrhuje sa rozšíriť okruh zraniteľných osôb aj na matky, ktoré poberajú rodičovský príspevok, aby mali rovnaké možnosti zamestnania sa ako matky, ktoré môžu zo zákona pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok.
  • Rozširuje sa povinnosť pre všetkých žiadateľov o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku pri žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku vypracovať a predložiť projekt činnosti (podnikateľský plán).
  • Stanovenie novej podmienky na priznanie štatútu integračnému podniku pre žiadateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou.
  • Skracuje sa preklenovacie obdobie jedného roka na šesť mesiacov, počas ktorého má sociálny podnik bývania povolené nespĺňať podmienku prenajímania 70 % bytov za nákladové nájomné z dôvodu, že mesačný príjem ubytovaných osôb prevyšuje zákonom ustanovený limit alebo že ubytované osoby prestali byť nájomníkmi bytu.