Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (2022)

  Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Formulár je spracovaný vo worde alebo v exceli. Zasielame vám obe verzie (word, excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac. Dokument je platný pre vytvorenie účtovnej závierky za rok 2022.

  13,86 € s DPH 11,55 € bez DPH

  Detail
 • Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023

  Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023

  Zažite aj vy daňovú jar s relaxom vo Vysokých Tatrách. V dňoch 29. – 31. 5. 2023 vás čakajú 3 dni v Grand hoteli Permon****, kde môžete načerpať energiu v najväčšom saunovom svete na Slovensku.

  Obľúbenú PP konferenciu pre vás organizujeme už po 9-krát. Lektorom nie je nik iný ako naše zohrané lektorské duo Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý. Pomôžu vám nahliadnuť do zákutí DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva v roku 2023.

  396,00 € s DPH 330,00 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 – prakticky a bez čítania zákona

  Ako zostaviť správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022, vám na vzorovej ukážke vysvetlí finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA.. Zostavil pre vás praktický webinár, na ktorom nahliadnete na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a tiež na novelizovaný zákon č. 357/2015 Z. z. najmä z pohľadu aplikačnej praxe (bez čítania zákona). Osvojíte si všetky potrebné zručnosti pre tvorbu a predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Na webinári sa navyše zorientujete v časových súvislostiach s novým zastupiteľstvom a s ukončením februára 2023. Na záver vám lektor zodpovie všetky aktuálne otázky z praxe.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023

  S účinnosťou od 1. januára 2022 všetci riaditelia materských škôl, základných škôl a stredných škôl bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom, rozhodujú vo veciach vymedzených zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa správneho poriadku. Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD. komplexne predstaví pravidlá rozhodovacej činnosti riaditeľa školy so zameraním na prax v roku 2023. Webinár slúži ako praktická pomôcka pre riaditeľov. Poskytne vám množstvo praktických návodov, ako aj príležitosť odborne sa poradiť s lektorom v individuálnych otázkach.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023

  Na webinári s kontrolórom Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ – dozviete sa, čo, kde a dokedy ste povinní uchovávať. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej s výnimkami zo zverejňovania, s novými náležitosťami zmlúv od 31. 3. 2022, ako aj s nedostatkami, ktoré doposiaľ lektor objavil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne. Do praxe si navyše „odnesiete“ praktické vzory a užitočné kontakty.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Účtovné súvzťažnosti

  Prinášame vám už XXII. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2022 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení platnej legislatívy. Zareagovali sme na aktuálne otázky z praxe a do tabuliek sme doplnili napr. účtovanie finančného príspevku na stravovanie či nákladov na antigénové testovanie.

  V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

  25,40 € s DPH 21,17 € bez DPH

  Detail
 • Stavebný zákon – Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie

  Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.

  46,20 € s DPH 42,00 € bez DPH

  Detail
 • Občiansky zákonník - veľký komentár

  Veľký komentár zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

  83,16 € s DPH 75,60 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

  Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zamestnávateľom novú povinnosť. Zamestnávatelia, budú za určených podmienok a vo výške 55 % z vynaložených nákladov (max. 275 eur) poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom (a môžu sa rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancom bude daňovo zvýhodnený.

  11,20 € 7,25 € s DPH 9,33 € 6,04 € bez DPH

  Detail
 • Stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021

  Dňa 4. 2. 2021 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V Zbierke zákonov vyšiel pod č. 76/2021 Z. z..

  13,49 € 10,12 € s DPH 11,24 € 8,43 € bez DPH

  Detail
 • Dane a účtovníctvo 9/2022

  Septembrové vydanie DAÚ prináša prierez tém - nehnuteľnosti v obchodnej spoločnosti z pohľadu ZDP, kde prinášame rozsiahly sumár informácií pre obchodné spoločnosti, ktoré využívajú nehnuteľnosti pri svojej podnikateľskej činnosti. Priblížime i niektoré špecifické dodania tovaru – oslobodenie podľa § 42, § 42a a väzba na OSS systém, kde zistíte kedy je možné uplatniť oslobodenie od DPH pri fakturácii za dodaný tovar.
  Iné témy nájdete a viac informácií získate v obsahu nižšie.

  14,93 € 9,96 € s DPH 12,44 € 8,30 € bez DPH

  Detail