DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi v roku 2018

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Bratislava 27.9.2018 65,00 € 78,00 €
+ -

DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi v roku 2018

 • Pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16) – napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby, krátkodobý/dlhodobý prenájom dopravných prostriedkov, služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU /z tretej krajiny zdaniteľnou osobou a iné
 • Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH
 • Vznik daňovej povinnosti § 19 (vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, opakovane a čiastočne dodaných plneniach, prijaté a poskytnuté preddavky na tovary a služby z/do EU, preddavky na tovar z montážou, plnenia v reverscharge a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu § 20, vykazovanie v kontrolnom výkaze
 • Zásielkový predaj z pohľadu DPH
 • Splnenie podmienok oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43
 • Odpočet DPH z rekonštrukcie budovy a jej následný predaj
 • Zmena pravidiel oslobodenia prepravných služieb pri dovoze a vývoze – špedičné spoločnosti, dopravcovia
 • Odpočítanie dane podľa § 49 a uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH (priama a bezprostredná súvislosť, pravidlá odpočítania dane pri rôznych druhoch plnení, odpočítanie DPH pri kúpe hmotného majetku poskytnutého na súkromné účely zamestnancom, vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva odpočítania dane a iné)
 • Dopad rozšírenia pravidiel cestovnej kancelárie § 65 na všetky zdaniteľné osoby pri obstarní služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, preprava pre obchodných partnerov, teambulding a iné)
 • Oprava nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ZDPH (najmä po zrušení limitu 5 000 eur od 1.1.2018) – stručná informácia
 •  Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci školenia v hoteli TATRA môžu využiť parkovanie v areáli hotela  za  cenu 10 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 27.9.2018, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)