Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019

Na školení s Ing. Máriou Horváthovou získate podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2018. V priebehu ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Horváthová
Bez DPH S DPH
Bratislava 11.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Žilina 14.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Košice 15.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Nitra 18.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Bratislava 21.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019

Na školení s Ing. Máriou Horváthovou získate podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2018. V priebehu seminára sa zameriame na konkrétne závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo na zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každá účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva získate aj vzorové poznámky mikro účtovnej alebo malej účtovnej jednotky. Chýbať na školení nebudú ani vybrané problémy a oprava chýb predošlých účtovných období. Súčasťou školenia je aj prehľad zmien v účtovníctve účinných od 1. 1. 2019.
 • Účtovanie o majetku a záväzkov v priebehu účtovného obdobia

 • Dlhodobý majetok; oceňovanie, správne zaradenie majetku, odpisovanie; vybraný pohľad podľa zákona o dani z príjmov
 • Zákazková výroba, zákazková výstavba nehnuteľnosti na predaj, výstavba nehnuteľností na predaj, obstaranie nehnuteľností na predaj
 • Nad niektorými osobitosťami účtovania zásob; vplyv na základ dane právnických osôb
 • Krátkodobý finančný majetok
 • Oceňovanie pohľadávok, vrátane pohľadávok v cudzej mene, opravné položky, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok; rozdielnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť
 • Záväzky, osobitne rezervy

 • Pohľad na položky vlastného imania; prerozdelenie vlastného imania, zvyšovanie a zníženie základného imania a ostatných zložiek vlastného imania; fondy tvorené zo zisku (ustanovenia Obchodného zákonníka z pohľadu účtovníctva  obchodnej spoločnosti)
 • Účtovanie o zistených chybách v minulých účtovných obdobiach; dodatočné odvody dane z príjmov právnických osôb
 • Riadna účtovná závierka za rok 2018 podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek

 • Časová a vecná súvislosť s účtovným obdobím (vrátane rezerv, nevyfakturovaných dodávok, kurzové rozdiely, účty časového rozlišovania)
 • Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (reálna hodnota, opravné položky); k niektorým otázkam z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Inventarizácia, závierkové a upravujúce závierkové operácia

 • Súvaha a výkaz ziskov a strát so zameraním na mikro účtovnú jednotku a malú účtovnú jednotku; prechod z mikro účtovnej jednotky na malú účtovná jednotku a opačne
 • Vzorové poznámky mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky
 • Vybrané osobitosti veľkej účtovnej jednotky
 • Prehľad zmien v účtovníctve podnikateľov od 1.1.2019

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
11.1.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
14.1.2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
15.1.2019, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice (mapa)
18.1.2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
21.1.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)