• Úvod
  • >>
  • Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Subjekty kontrolované hlavným kontrolórom v roku 2023

Webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., vás prakticky prevedie zásadami kontroly v obecnom úrade, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, v komunálnych obchodných spoločnostiach, u subjektov užívajúcich majetok obce a rovnako u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce dotácie. Z pohľadu kontrolóra sa dozviete sa, kedy je oprávnený vstúpiť do objektu kontrolovaného subjektu, čo preveruje, aké dokumenty môže vyžadovať, čo všetko môže odoberať mimo objektu, aká je jeho informačná povinnosť, ako deklarovať výsledky kontroly a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 (praktický príklad na tlačive)

Praktický seminár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2022. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy, ako má daňovník pri prechode do nového účtovného roka postupovať pri: vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu a reklamných predmetoch, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, motorovom vozidle, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, asignačnej dani (pre neziskový sektor), likvidácii tovaru či škode, opravných položkách, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Žilina
Dátum konania:
7.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Školenie
Miesto konania:
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Dátum konania:
9.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v inšpekcii práce a v BOZP od 1. 1. 2023 pre zamestnávateľov

Od 1. 1. 2023 dochádza k zmenám v inšpekcii práce, ako aj v oblasti BOZP. Zmeny sa dotýkajú nelegálneho zamestnávania a vedenia centrálneho verejne prístupného registra, prinášajú nové náležitosti a spôsob ukončenia inšpekcie práce a v súvislosti s BOZP upravujú informačnú povinnosť zamestnancov, spoluprácu zamestnávateľov so zamestnancami a takisto odbornú spôsobilosť osôb. Všetko dôležité, čo potrebujete ako zamestnávateľ vedieť o zmenách v týchto oblastiach, vám priblíži Ing. Miroslava Mošonová za 2 hodiny. Na čo v súvislosti so zmenami upozorňujú kontrolné orgány?

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Vysporiadanie daňovej povinnosti zamestnanca z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a mzdové novinky v roku 2023

Ing. Martina Švaňová vás na uvedenom webinári prakticky prevedie vysporiadaním daňovej povinnosti zamestnanca z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022. Krok po kroku si objasníme, ako zostaviť ročné zúčtovanie a takisto, ako podať daňové priznanie v prípade, že sa zamestnanec rozhodol nepožiadať o ročné zúčtovanie.  V druhej polovici si rozoberieme najdôležitejšie mzdové novinky účinné k 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
17.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martina Švaňová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

EKONOMICKÉ MINIMUM – Zriaďovateľská pôsobnosť obce

Chcete zistiť, ktoré organizácie má právo obec zriaďovať? Na webinári s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou sa dozviete, aké organizácie obec zriaďuje podľa zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Očami praxe nahliadnete na kompetencie, oprávnenia a rovnako aj povinnosti v rámci rozpočtového hospodárenia a rozpočtového procesu. Na webinári navyše spoznáte pôsobnosť obce a jej orgánov voči organizáciám v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Témou sa spoločne „prelúskame“ za necelé 2 hodiny, pričom v závere nebude chýbať priestor na vaše otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2023

Či už ste začínajúcim, alebo dlhoročným zamestnancom personálnej, mzdovej a účtovnej agendy, na školení vám JUDr. Marcela Macová, PhD., porozpráva, ako si v praxi poradiť s požiadavkami GDPR nariadenia, zákona o ochrane osobných údajov, Zákonníka práce a ďalších osobitných predpisov. Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme, ako mať legislatívne správne ošetrené faktúry, zmluvy, dohody so zamestnancami, osobné spisy zamestnancov, webové sídla, systém monitorovania či fotografovania a pod.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

GDPR – úradné rozhodnutia za najčastejšie pochybenia v personálnej a mzdovej agende

Na dvojhodinovom webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., nahliadnete na najčastejšie chyby v personálnej a mzdovej agende, ktoré z dôvodu porušenia nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov mali súdne dohry. Ide o pokračovanie webinára zo dňa 4. 11. 2022. Účasť na predošlom webinári však nie je nutná, keďže budeme rozoberať sériu ďalších „iných“ významných úradných rozhodnutí. Dozviete sa, čo bolo dôvodom konania, v ktorých prípadoch bola sankcia úradom uložená, ako tieto chyby nerobiť, resp. ako sa efektívne brániť, ak ste ako prevádzkovateľ pochybili.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Marcela Macová, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023

Na webinári s kontrolórom Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ – dozviete sa, čo, kde a dokedy ste povinní uchovávať. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej s výnimkami zo zverejňovania, s novými náležitosťami zmlúv od 31. 3. 2022, ako aj s nedostatkami, ktoré doposiaľ lektor objavil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne. Do praxe si navyše „odnesiete“ praktické vzory a užitočné kontakty.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová kontrola podľa Daňového poriadku

Daňová kontrola predstavuje časovo a aj vecne veľmi náročný proces, ktorý môže vážnym spôsobom zasiahnuť do bežného fungovania firmy. Pre daňové subjekty je preto dôležité rozumieť požiadavkám správcu dane prichádzajúcim v priebehu daňovej kontroly a identifikovať moment, kedy správca dane prenáša dôkazné bremeno na daňový subjekt. Je dobré vedieť, čoho sa môžete domáhať a čo ste povinní strpieť počas daňovej kontroly. Inými slovami, na webinári sa dozviete, čo na vás čaká počas daňovej kontroly a na čo je potrebné myslieť pred jej samotným začatím, počas nej i po jej skončení.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
22.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 dochádza k sprísneniu povinnosti odberateľa vrátiť štátu odpočítanú daň, ak dodávateľovi neuhradil faktúru. Čo  sprísnenie podmienok z pohľadu odberateľa prináša? Sledujte 3-hodinový webinár s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Pripravil pre vás sériu príkladov z praxe, vďaka ktorým si zaručene osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti pre opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach po 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sa počas 2 hodín oboznámite so záväzkami po splatnosti. Povieme si, kedy a ktorý záväzok dodaniť. Informácie získate takisto k záväzkom po splatnosti s dodatočnou povinnosťou vrátiť DPH. V oboch prípadoch si predstavíme daňové dopady u daňovníka. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 2023 zavádza novela zákona o DPH zmeny v práve na odpočítanie DPH, nebude chýbať ani návod, ako pri odpočítaní dane postupovať v novom roku.

Forma produktu:
Webinár
Miesto konania:
23.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Prevod majetku z pohľadu DPH v roku 2023

Ako na predaj majetku z pohľadu DPH v roku 2023? Celý tento proces od základu dane cez ocenenie predaja majetku, odpočítanie DPH až po zmeny od 1. 1. 2023 a ďalšie dôležité kroky, vám priblíži daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022 (praktický príklad na tlačive)

Praktický webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne všetky dôležité návody pre uzatvorenie roka 2022. Na praktickom príklade si vyskúšate zostaviť účtovnú závierku a vyplniť daňové priznanie právnických osôb. Osvojíte si takisto postupy, ako má daňovník pri prechode do nového účtovného roka postupovať pri: vyplatení likvidačného zostatku, výdavkoch na reklamu a reklamných predmetoch, predaji podniku a úprave základu dane v daňovom priznaní, pohľadávkach, motorovom vozidle, vyplatení podielov na zisku, platení preddavkov, asignačnej dani (pre neziskový sektor), likvidácii tovaru či škode, opravných položkách, likvidácii a konkurze, použití a rozpustení rezerv a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 – v skratke

Hľadáte stručný, ale výstižný výklad problematiky ročného zúčtovania? Obľúbená lektorka Júlia Pšenková vám za 2 hodiny poskytne všetky praktické informácie. Dozviete sa, ako má vyzerať žiadosť o ročné zúčtovanie dane, ako vypočítať ročné zúčtovanie, ako uplatniť daňový bonus na deti a úroky z úveru, ako vyrovnať výsledky (preplatky a nedoplatky), a rovnako tiež to, ako postupovať pri odpočte na daňovníka, manželského partnera, DDS či dôchodcu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti v odpadovom hospodárstve v roku 2023 – pre obce

Ste obcou a hľadáte overený výklad vašich povinností, ktoré máte ako držiteľ odpadu na rok 2023? Pozrite si náš webinár s Tomášom Schabjukom, ktorý už dlhé roky pomáha a radí obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pomôže vám zorientovať sa v tom, aké odpady má obec riešiť pre firmy na území obce, ako je to s úpravou odpadu a posunom zákazu skládkovania odpadov, aké budú poplatky za skládkovanie od roku 2024 a mnohé ďalšie užitočné informácie pre tohtoročnú prax.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

INTRASTAT v roku 2023

Cieľom webinára je oboznámiť spravodajské jednotky a ich zástupcov o tom, čo je nové v štatistike INTRASTAT v roku 2023. Aký tovar zahrnúť do hlásení INTRASTAT, ako zahrnúť dobropisy a ťarchopisy do štatistických hlásení INTRASTAT, ako správne vyplniť jednotlivé odseky INTRASTAT a ako podať štatistické hlásenia, aby sa spravodajská povinnosť považovala za splnenú.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023

S účinnosťou od 1. januára 2022 všetci riaditelia materských škôl, základných škôl a stredných škôl bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom, rozhodujú vo veciach vymedzených zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa správneho poriadku. Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD. komplexne predstaví pravidlá rozhodovacej činnosti riaditeľa školy so zameraním na prax v roku 2023. Webinár slúži ako praktická pomôcka pre riaditeľov. Poskytne vám množstvo praktických návodov, ako aj príležitosť odborne sa poradiť s lektorom v individuálnych otázkach.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: