Dane a účtovníctvo 10/2019

PDF verzia

Tohtoročné, už desiate vydanie Dane a účtovníctvo informuje o rôznych témach z oblastí - daň z príjmov (vzorové príklady, ako viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania, niektoré špecifiká pri uplatnení daňových výdavkov v praxi, hmotný majetok odpisovaný na účely ZDP a iné), jednoduché účtovníctvo (uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy) a ostatné (informácia o návrhu novely ...

Cena s DPH
8,34 €
Cena bez DPH
6,95 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 10/2019

Tohtoročné, už desiate vydanie Dane a účtovníctvo informuje o rôznych témach z oblastí - daň z príjmov (vzorové príklady, ako viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania, niektoré špecifiká pri uplatnení daňových výdavkov v praxi, hmotný majetok odpisovaný na účely ZDP a iné), jednoduché účtovníctvo (uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy) a ostatné (informácia o návrhu novely daňového poriadku).

OBSAH

Daň z príjmov

  • Vzorové príklady, ako viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania (Ing. Anna Fischerová)

Daňovníci – fyzické alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú tzv. kontrolované transakcie, majú povinnosť viesť dokumentáciu transferového oceňovania podľa zákona o dani z príjmov. V článku ponúkame konkrétne vzorové príklady, ako viesť dokumentáciu transferového oceňovania v rozsahu skrátenej dokumentácie podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  • Niektoré špecifiká pri uplatnení daňových výdavkov v praxi (Ing. Nadežda Cígerová)

Náklady znižujú základ dane daňovníkov, len ak sú daňovo uznané podľa podmienok zákona o dani z príjmov. V príspevku predstavujeme základné legislatívne ustanovenia, ktoré vymedzujú preukázateľné daňové výdavky, pričom sa opierame aj o judikatúru Najvyššieho súdu SR. Ako variant približujeme možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov a napokon tému konkretizujeme prostredníctvom špecifických príkladov uznateľnosti daňových výdavkov z praxe. Upozorňujeme na riziká pri dôkaznom obhajovaní uplatnenia výdavkov.

  • Hmotný majetok odpisovaný na účely ZDP (Ing. Iveta Petrovická)

Praktický príspevok k neustále aktuálnej téme daňových odpisov. Ktorý hmotný majetok môže účtovná jednotka daňovo odpisovať? Podľa zákona o dani z príjmov sú to samostatné hnuteľné veci, budovy a iné stavby, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, zvieratá uvedené v prílohe zákona a iný majetok. Princípy a limity odpisovania majetku z týchto kategórií vysvetlíme v príkladoch.

  • Ťažko ohodnotiteľný nehmotný majetok  – najnovšie trendy OECD (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

V príspevku sa venujeme špecifickej oblasti transferového oceňovania – tzv. ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku, a to z pohľadu najnovších trendov. Vychádzame pri tom z aktuálnych dokumentov OECD, ktoré konfrontujeme s východiskami slovenského daňového práva. Odpovedáme na otázku, ako správne identifikovať nehmotný majetok na účely transferového oceňovania, a tlmočíme odporúčania OECD pre daňovú správu v tejto oblasti.

 

Jednoduché účtovníctvo

  • Uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy (Ing. Marián Drozd)

Na základe komisionárskej zmluvy vzniká záväzok, podľa ktorého sa komisionár zaväzuje, že pre komitenta zariadi vo vlastnom mene na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká pri komisionálnom predaji z pohľadu daňových a účtovných predpisov. Pripájame i vzor komisionárskej zmluvy.

 

Ostatné

  • Informácia o návrhu  novely  daňového poriadku (Ing. Božena Jurčíková)

Predkladáme informáciu k návrhu legislatívnych zmien a doplnení vybraných ustanovení daňového poriadku upravené po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh novely je zameraný na zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov nadväzne na zákon proti byrokracii, ako aj na precizovanie ustanovení daňového poriadku s cieľom ich jednotného a zjednodušeného uplatňovania a na zlepšenie vymáhania daňových nedoplatkov novým spôsobom daňovej exekúcie.