Dane a účtovníctvo 5/2019

V piatom tohtoročnom vydaní nájdete momentálne preberané témy. My sme pre vás vybrali tie najzaujímavejšie - daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019 – 1. časť, zámena majetku z daňového hľadiska, daňový bonus na zaplatené úroky, odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, účtovanie palivových kariet, používanie pokladnice e-kasa už od 1. apríla 2019 a iné.

Cena s DPH
10,85 €
Cena bez DPH
9,04 €
Rok vydania
2019
Počet strán
80
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 5/2019

V piatom tohtoročnom vydaní nájdete momentálne preberané témy. My sme pre vás vybrali tie najzaujímavejšie - daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019 – 1. časť, zámena majetku z daňového hľadiska, daňový bonus na zaplatené úroky, odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, účtovanie palivových kariet, používanie pokladnice e-kasa už od 1. apríla 2019 a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Daňová optimalizácia v rokoch 2018 a 2019 – 1. časť (Ing. Ivana Glazelová)

Daňová optimalizácia je legálny spôsob správneho vykázania základu dane. Účtovná jednotka musí vedieť aplikovať možnosti, ktoré jej poskytuje zákon o dani z príjmov, pri uplatnení si výdavkov do základu dane. Tému sme rozdelili do dvoch príspevkov. V tomto čísle sa venujeme automobilu v podnikaní a prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu optimalizačného potenciálu.

  • Zámena majetku z daňového hľadiska (Ing. Marián Drozd)

Zdaniteľný príjem sa dá dosiahnuť aj pri bežnej zámene vecí, ako napr. pri zámene auta za iné auto alebo za inú vec, príp. pri zámene nehnuteľností. Pritom zdaniteľný príjem pri zámene môžu dosiahnuť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexný pohľad na zdaňovanie a účtovanie príjmu dosiahnutého zámenou.

  • Daňový bonus na zaplatené úroky (Bc. Katarína Danajovičová)

Rok 2018 je prvým zdaňovacím obdobím, v ktorom vzniká možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky. Keďže sa však v praxi objavujú nejasnosti, zanalyzujeme a priblížime si podrobne zákonné znenie, ako aj metodické usmernenie na uplatňovanie daňového bonusu na zaplatené úroky.

  • Odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 (Ing. Peter Jurčík)

Nestihli ste včas podať daňové priznanie? V odôvodnených prípadoch existuje možnosť požiadať o odpustenie nedodržania zákonných termínov.

  • Zrušil Súdny dvor EÚ princíp nezávislého vzťahu? (Transferové oceňovanie a daňová kontrola) (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Príspevok analyzuje rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Hornbach – Baumarkt AG proti Finanzamt Landau, z ktorého môžu vyplývať dôležité závery pre uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu aj v kontexte slovenského právneho poriadku. Argumenty z tohto prípadu môžu byť praktickou pomôckou v daňovom konaní a tiež v nadväzujúcom správnom súdnictve.

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovanie palivových kariet (Ing. Anton Kolembus)

Praktický návod, ako zaúčtovať nákupy na čerpacích staniciach, ktoré boli zaplatené palivovou kartou.

Ostatné

  • Používanie pokladnice e-kasa už od 1. apríla 2019 (Ing. Marta Boráková)

Doposiaľ podnikatelia na evidenciu prijatých tržieb používali elektronické registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice. Od 1. 4. 2019 sa zavádza používanie nového typu pokladnice – pokladnice e-kasa klient, ktorou je virtuálna registračná pokladnica a on-line registračná pokladnica. S tým súvisia nové povinnosti, ktoré opíšeme v článku.

  • Zjednodušenie podnikania v taxislužbe a ďalšie zmeny podnikania v cestnej doprave (JUDr. Lenka Hmírová)

V článku predstavíme zmeny nastolené novelou zákona o cestnej doprave účinné od 1. 4. 2019. Zámerom zákonodarcu bolo vytvoriť vhodnejšie podmienky na podnikanie v taxislužbe, predchádzať jeho nelegálnemu vykonávaniu, zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti a odstrániť nerovnaké podmienky pre tzv. koncesovaných taxikárov a vodičov, ktorí vozia zákazníkov cez mobilné aplikácie.

  • Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. (JUDr. Lenka Hmírová)

Tretí balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bol schválený na rokovaní vlády SR 6. februára 2019 s termínmi plnenia pre jednotlivé ústredné orgány štátnej správy najneskôr do 31. marca 2020. Prinášame informatívny prehľad 36 opatrení v rôznych oblastiach hospodárstva zameraných na zníženie regulačného zaťaženia, na podporu podnikania a digitalizáciu procesov.

Z judikatúry SR

  • Konkurencia dvoch plnomocenstiev, bezdôvodné vystavenie dobropisov, podhodnotenie ceny (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR v prípade, keď daňový úrad určil rozdiel dane z príjmov fyzickej osoby a daňovník namietal voči tomuto rozhodnutiu vo dvoch rovinách: v procesnoprávnej, že mal iného zástupcu vo veci daňovej kontroly a iného vo veciach daňových konaní, čo spôsobilo nedodržanie lehoty na výkon daňovej kontroly na základe nesprávneho doručenia protokolu z kontroly; a v hmotnoprávnej, keď správca dane neakceptoval vystavené dobropisy a ceny predávaných tovarov považoval za podhodnotené.