Dane a účtovníctvo 9/2019

PDF verzia

V septembrovom vydaní publikácie Dane a Účtovníctvo nájdete hlavne informácie z oblasti - Daň z príjmov. Získate prehľad o nových pravidlách pri riešení sporov k téme zamedzenie dvojitého zdanenia. 

Ťažiskovou témou v tomto období je taktiež účtovanie cenných papierov. V článku sa venujeme ich účtovaniu. Ponúkame viac ako 50 príkladov týkajúcich sa vkladov do obchodných spoločností, základného imania a podobne.

Priblížime vám ...

Cena s DPH
9,11 €
Cena bez DPH
7,59 €
Rok vydania
2019
Počet strán
84
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 9/2019

V septembrovom vydaní publikácie Dane a Účtovníctvo nájdete hlavne informácie z oblasti - Daň z príjmov. Získate prehľad o nových pravidlách pri riešení sporov k téme zamedzenie dvojitého zdanenia. 

Ťažiskovou témou v tomto období je taktiež účtovanie cenných papierov. V článku sa venujeme ich účtovaniu. Ponúkame viac ako 50 príkladov týkajúcich sa vkladov do obchodných spoločností, základného imania a podobne.

Priblížime vám aj tému Dodanenie neuhradených záväzkov, kde bližšie opisujeme celý proces.

OBSAH

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovanie cenných papierov (Ing. Anton Kolembus)

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis, s ktorým je spojené oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. V článku sa venujeme ich účtovaniu. Ponúkame viac ako 50 príkladov týkajúcich sa vkladov do obchodných spoločností, základného imania, podielov v obchodných spoločnostiach, šekov, zmeniek a pod.

Daň z príjmov

  • Zamedzenie dvojitého zdanenia – nové pravidlá pre riešenie sporov (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Dňa 1. júla 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Zákon sa zameriava na podniky a spoločnosti čeliace riziku dvojitého zdanenia a vychádza z platných pravidiel arbitrážneho procesu. Doterajší systém obsahoval nedostatky vo vykonávaní riešenia sporov. Transpozícia európskej smernice v podobe tohto zákona má zlepšiť existujúce mechanizmy a vytvoriť spravodlivý daňový systém.

  • Dodanenie neuhradených záväzkov (Ing. Sidónia Jakubovie)

Ak daňovník neuhradil svoje záväzky v stanovenej lehote a v plnej výške, má povinnosť zvýšiť základ dane o výšku neuhradeného záväzku. Keď po dodanení záväzku dôjde k jeho úhrade alebo premlčaniu, vzniká možnosť zníženia základu dane.

  •  Daňová exekúcia (Ing. Emil Burák, PhD.)

Daňová exekúcia je prostriedkom štátu na vymáhanie daní. Rieši ju zákon o správe daní  a proces realizujú daňoví exekútori odlišní od súdnych exekútorov. Samotné konanie obsahuje široký repertoár exekučných techník, pričom najčastejšie používanou je exekúcia zo mzdy zamestnanca alebo z účtu podnikateľa. V článku predstavujeme možnosti a povinnosti exekvovanej strany.

Z judikatúry SR

  • Dôkazné bremeno o dodaní tovaru (Ing. Jaroslava Betáková)

Správca dane určil rozdiel dane z pridanej hodnoty na základe neuznania odpočtu DPH z dodávateľských faktúr. Nepreukázané dodanie bolo nielen z dôvodu nepodania daňového priznania k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie, ale aj z dôvodu, že konateľka spoločnosti na hospodársku činnosť za odplatu splnomocnila osoby, ktorých ďalšie identifikačné údaje potrebné na preverenie neposkytla.