3 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a mzdové aktuality v roku 2022/2023

Čo by ste povedali na optimalizačné triky a mzdové novinky troch aktuálne najpopulárnejších lektorov (Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy, Júlia Pšenková), a to navyše priamo v Tatrách? Pozývame vás na 3-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, vypočujete si tiež cenné a overené rady v mzdových novinkách. Ubytovaní budete vo vyhlásenom Grandhoteli Permon****, ktorý je skutočným rajom wellnesu. Odporúčame vám navštíviť nás s vašimi kolegami, s rodinou alebo príďte len tak sami. Tešíme sa na vás.

Forma produktu
Školenie
Miesto konania
Vysoké Tatry - Grand hotel Permon****
Dátum konania
10. - 12. 10. 2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Júlia Pšenková, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Vysoké Tatry - Grandhotel Permon (bez ubytovania) 12.10.2022 120 € 144 €

3 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a mzdové aktuality v roku 2022/2023

Čo by ste povedali na optimalizačné triky a mzdové novinky troch aktuálne najpopulárnejších lektorov (Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy, Júlia Pšenková), a to navyše priamo v Tatrách? Pozývame vás na 3-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, vypočujete si tiež cenné a overené rady v mzdových novinkách. Ubytovaní budete vo vyhlásenom Grandhoteli Permon****, ktorý je skutočným rajom wellnesu. Odporúčame vám navštíviť nás s vašimi kolegami, s rodinou alebo príďte len tak sami. Tešíme sa na vás.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Program školenia

1. deň (10. 10. 2022): Ing. Soňa Ugróczy

 • Vznik daňovej povinnosti formou vybraných príkladov (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru a služieb na Ukrajinu)
 • Ako správne fakturovať služby do zahraničia? – čo má vplyv na fakturáciu, odkazy na faktúre, vykazovanie v daňovom priznaní, súhrnnom výkaze, miesto dodania služieb
 • Uplatňovanie DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ – nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, dodanie tovaru s prepravou (upozornenia pre prax), preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EÚ v príkladoch
 • Prenos daňovej povinnosti – dodania tovarov a služieb uskutočnených v tuzemsku medzi platiteľmi dane, dodania uskutočnené v tuzemsku zahraničnými osobami, prenos daňovej povinnosti na zahraničnú osobu formou praktických príkladov, upozornenie na chyby, fakturácia a iné
 • Pravidlá odpočítania DPH – mnohé príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, plnenia pre zamestnancov, reklama, preukazovanie odpočtu DPH vo svetle judikatúry (dodávateľ na faktúre, dôkazne bremeno daňového subjektu, vedel alebo vedieť mohol, aké prijať opatrenia, aby sa subjekt vyvinil)
 • Dovoz tovaru – zmeny pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasné ukončenie nájomnej zmluvy)
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke § 25a
 • Daňový pohľad na prenájom nehnuteľností – upozornenie na chyby a daňové riziká
 • Pripravované nové úpravy v zákone o DPH
 • Diskusia

2. deň (11. 10. 2022):  Ing. Vladimír Ozimý

Odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022

Definícia majetku na účely zákona

 • Nehmotný majetok
 • Hmotný majetok
 • Oddeliteľné súčasti a ich odpisovanie
 • Technické zhodnotenie

Definícia vstupnej ceny, zostatkovej ceny (čo všetko tvorí súčasť vstupnej ceny)

 • Ocenenie majetku na účely daňového odpisovania vo väzbe na jeho
  nadobudnutie [kúpa (úver), darovanie, vlastné náklady]
 • Vyradenie majetku a daňový dosah zostatkovej ceny na základ dane

Kto je oprávnený odpisovať majetok

 • Odpisovanie majetku vlastníkom a inou oprávnenou osobou
 • Odpisovanie technického zhodnotenia na prenajatom majetku

Odpisovanie majetku v prípade čiastočného využívania majetku na podnikanie,
spoluvlastnícky podiel v združení bez právnej subjektivity

Vylúčený majetok z odpisovania

 • Vymedzenie majetku vylúčeného z odpisovania
 • Zmeny pri inventúrnych prebytkoch hmotného a nehmotného majetku

 

Odpisové skupiny a zaradenie majetku do odpisových skupín

Metódy odpisovania

 • Rovnomerné odpisovanie a technické zhodnotenie počas doby odpisovania
 • Zrýchlené odpisovanie a technické zhodnotenie počas doby odpisovania

Odpisovanie majetku obstaraného formou finančného prenájmu a pravidlá spätného lízingu, obstaranie majetku na úver


Vplyv paušalizácie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) na výšku daňového odpisu

Úprava základu dane

 • Motorové vozidlá so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur
 • Prenájom motorových vozidiel a daňová uznateľnosť odpisov

Prerušenie odpisovania

 • Dobrovoľné prerušenie odpisovania hmotného majetku
 • Povinné prerušenie odpisovania hmotného majetku

Mikrodaňovník a odpisovanie hmotného majetku

Oprava chýb minulých účtovných období a odpisovanie majetku (zle zaradený majetok v minulosti a ako to opraviť)

Vyrovnanie rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi v daňovom priznaní PO

3. deň (12. 10. 2022): Júlia Pšenková

Zamestnávanie cudzincov so zameraním na Ukrajinu

 • pracovné povolenie
 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • daň zo závislej činnosti

Odmeňovanie štatutárov

 • odmena štatutára
 • pracovná zmluva
 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • daň zo závislej činnosti
 • stravné
 • cestovné náhrady

Zmeny v Sociálnej poisťovni

 • elektronická PN
 • ochranné lehoty

Zmeny v daňovom bonuse na deti

Harmonogram školenia

1. deň (10. 10. 2022): Ing. Soňa Ugróczy

09:00 – 09:30 - Registrácia účastníkov s občerstvením

09:30 – 10:30 - Prednáška

10:30 – 10:45 - Prestávka

10:45 – 12:00 - Prednáška

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 15:30 - Prednáška spojená s diskusiou


2. deň (11. 10. 2022):  Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

08:30 – 09:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30 - Prednáška

10:30 – 10:45 - Prestávka

10:45 – 12:00 - Prednáška

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 15:00 - Prednáška spojená s diskusiou


3. deň (12. 10. 2022): Júlia Pšenková

08:30 – 09:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30 - Prednáška

10:30 – 10:45 - Prestávka

10:45 – 12:00 - Prednáška

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 15:00 - Prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok pre účastníkov bez ubytovania zahŕňa:

 • Obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov,
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe,
 • Občerstvenie počas celého dňa.

Účastnícky poplatok pre účastníkov pre ubytovaných hostí zahŕňa:

 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed v prvý deň konferencie pre ubytovaných na 2 noci (ostatné dni plná penzia je v cene ubytovania)
 • Obedy na 2 dni pre ubytovaných na 1 noc
 • Občerstvenie počas celého dňa.

 

3- dňového školenia je možné sa zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene školenia nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli PERMON. Účastníci školenia (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie v Grand hotel Permon**** dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Počet osôbUbytovanie na 2 noci
10. 10. – 12. 10. 2022
Ubytovanie na 1 noc
10. 10. – 11. 10. 2022 alebo 11. 10. – 12. 10. 2022
Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 187 € s DPH/osoba 108 € s DPH/osoba
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 227 € s DPH/osoba 128 € s DPH/osoba

* Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 90,10 €/ 100,10 € / 106,60 € na osobu v závislosti od typu izby.

Ubytovanie na 2 noci zahŕňa:
 • Plnú penziu (2x raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie

Ubytovanie na 1 noc zahŕňa:

 • Polpenzia (1x raňajky, večera formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy)
 • Voľný vstup dowellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie

 

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.


Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 7 pracovné dni pred konaním školenia.

Miesto konania: 10. - 12. 10. 2022, Vysoké Tatry - Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry (mapa)