GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

Zaujímajú vás podrobnosti o procese kontroly spracúvania osobných údajov? Poznáte svoje práva a povinnosti pri kontrole vykonávanej úradom? Zaujímajú vás právomoci a povinnosti úradu pri výkone kontroly? Viete, ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz počas jej priebehu? Chcete sa dozvedieť, na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava a aké pochybenia kontrolovaných osôb (prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov) zisťuje najčastejšie? Odpovede (nielen) na uvedené otázky získate počas dvojdňového seminára zameraného na rôzne situácie, ktoré môžu nastať pri spracúvaní osobných údajov. Súčasťou seminára bude široký priestor na diskusiu, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Viliam Mizák
Bez DPH S DPH
Bratislava 17.-18.10.2019 160,00 € 192,00 €
+ -
Košice 10.- 11. 2. 2020 160,00 € 192,00 €
+ -
Žilina 23.- 24. 4. 2020 160,00 € 192,00 €
+ -

GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

Zaujímajú vás podrobnosti o procese kontroly spracúvania osobných údajov? Poznáte svoje práva a povinnosti pri kontrole vykonávanej úradom? Zaujímajú vás právomoci a povinnosti úradu pri výkone kontroly? Viete, ako sa na oznámenú kontrolu pripraviť a na čo je potrebné klásť dôraz počas jej priebehu? Chcete sa dozvedieť, na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava a aké pochybenia kontrolovaných osôb (prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov) zisťuje najčastejšie? Odpovede (nielen) na uvedené otázky získate počas dvojdňového seminára zameraného na rôzne situácie, ktoré môžu nastať pri spracúvaní osobných údajov. Súčasťou seminára bude široký priestor na diskusiu, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať ich riešenia spoločne s prítomnými lektormi.
  • Pravidlá praktickej aplikácie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), nového zákona o ochrane osobných údajov a osobitných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov.
  • Kontrola spracúvania osobných údajov v nových podmienkach (ako prebieha kontrola od oznámenia kontroly po jej ukončenie).
  • Aké druhy sankcií môže úrad udeliť, aká môže byť výška pokuty v prípade zisteného nesúladu s nariadením alebo zákonom, preventívne opatrenia na zníženie rizika uloženia sankcie. 
  • Akou dokumentáciou musí prevádzkovateľ disponovať (záznamy o spracovateľských činnostiach, sprostredkovateľské zmluvy, pokyny pre oprávnené osoby, bezpečnostná dokumentácia, informačná povinnosť, poverenie zodpovednej osoby...).
  • Súhlas dotknutej osoby verzus oprávnený záujem – v akých situáciách je výhodnejší súhlas a v akých oprávnený záujem prevádzkovateľa?
  • Diskusia

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Daňová a mzdová pohotovosť počas 30 dní
  • Online publikáciu: 10/18 Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (2018)
  • Videoškolenie: Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – aktualizácia od 25. 5. 2018 (Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.)

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
11.- 12. 2. 2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
12.- 13. 3. 2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
11.- 12. 4. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
17.- 18. 10. 2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
10.- 11. 2. 2020, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
23.- 24. 4. 2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)