GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Nové pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré platia od 25. 5. 2018, sa neustále menia, a to z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov. Viete, aké sú najväčšie novinky podľa nariadenia GDPR alebo ktoré pôvodné pravidlá sa počas rokov 2018/2019 zmenili?

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Trenčín 17.12.2019 70,00 € 84,00 €

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi

Nové pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré platia od 25. 5. 2018, sa neustále menia, a to z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov. Viete, aké sú najväčšie novinky podľa nariadenia GDPR alebo ktoré pôvodné pravidlá sa počas rokov 2018/2019 zmenili?
Cieľom školenia je poskytnúť vám najnovšie informácie, napríklad aj o tom, akým spôsobom máte pri spracúvaní osobných údajov postupovať a čoho sa máte vyvarovať, aby ste nedostali zo strany úradu sankciu.

Prejdeme si nielen praktické príklady spracúvania osobných údajov, ale si aj povieme, čo je predmetom plánu kontrol na rok 2019, ako prebieha kontrola v praxi, aké práva a povinnosti máte vy ako kontrolovaná osoba a aké úrad v pozícii kontrolného orgánu.

Záver školenia by sme chceli venovať vašim najčastejším problémom a otázkam, ktoré nám môžete vopred posielať na email profivzdelavanie@pp.sk.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu:
  • Zákon o ochrane osobných údajov
  • 30 krokov súladu s novou právnou úpravou OOU
  • Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch
  • Informačná povinnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • Sprostredkovateľská zmluva GDPR – vzor
  • TEST PROPORCIONALITY oprávnených záujmov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  • Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach  zástupcu prevádzkovateľa
 • Videoškolenie: Spracúvanie osobných údajov externými subjektmi od 25. 5. 2018 a prenosy osobných údajov v rámci členských štátov EÚ a tretích krajín

Čo získate na školení?

 • vzor sprostredkovateľskej zmluvy
 • vzor súhlasu s informáciou pre dotknutú osobu
 • informáciu, ako má vyzerať správne označenie monitorovaného priestoru (POZOR, nestačí iba piktogram s textom: tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom!!!)
 • informáciu, kedy vám stačí iba mlčanlivosť s treťou stranou
 • je možné mať dochádzku prostredníctvom biometrie podľa GDPR?
 • ako správne ošetriť spracúvanie fotografie
 • čo je vhodnejšie ako právny základ súhlas? zmluva? oprávnený záujem?
 • vzor testu proporcionality
 • vzor záznamu o spracovateľských činnostiach
 • príklady informačných povinností na webové sídlo

 • povieme si najdôležitejšie veci, ktoré každý musí mať, aby sa vyhol sankcii zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Ale aj ďalšie veci ako:

 • Hlavné úlohy prevádzkovateľa. Riadiace dokumenty pre prácu s osobnými údajmi: Politika ochrany osobných údajov. Právne základy spracúvania osobných údajov a ich aplikácia v jednotlivých agendách prevádzkovateľa. Kedy je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa? Čo sa s tým spája? Kopírovanie úradných dokladov, používanie fotografie. Spracúvanie osobných údajov klientov. Zdokumentovanie určenia právnych základov.

 • Kto má povinnosť určiť zodpovednú osobu? Ako riešiť prípad, keď prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu? Postavenie kontaktnej osoby.
 • Kto je to príjemca? Kto je tretia strana? Ako určiť sprostredkovateľa? Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ. Zmluva so sprostredkovateľom a jej náležitosti. Ako riešiť iné zmluvy podľa GDPR?
 • Komunikácia s dotknutou osobou: Práva dotknutých osôb. Ako zabezpečiť preukázateľnosť aplikácie povinností týkajúcich sa práv dotknutej osoby. Dokumentácia k riešeniu práv dotknutých osôb a jej využitie v praxi. 

 • Spracovateľské činnosti. Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach. Kto má povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach? Účel a obsah vedenia záznamov vzhľadom na činnosti prevádzkovateľa.
 • Fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Ako určiť poverené osoby. Ako realizovať pokyny poverených osôb, na základe ktorých oprávnené osoby realizujú spracúvanie osobných údajov podľa novej legislatívy?

 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Štandardná a špecifická bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Ako zabezpečiť riešenie incidentov. Riadenie rizík. Oznamovanie incidentov. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Konzultácie s dozorným orgánom. Dokumenty na realizáciu opatrení o ochrane osobných údajov.
 • Cezhraničný tok spracúvania osobných údajov.
 • Výkon dozoru podľa novej legislatívy. Ako sa pripraviť na kontrolu zo strany dozorného orgánu.
 • Otázky a odpovede

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
21. 10. 2019, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
15. 11. 2019, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
18. 11. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
16. 12. 2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
17. 12. 2019, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)