Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny

Aké zmeny prináša schválená novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú? Na školení s Ing. Petrom Gallovičom informujeme o platných a pripravovaných právnych predpisoch ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Peter Gallovič
Bez DPH S DPH
Košice 11.12.2017 65,00 € 78,00 €

Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny

Aké zmeny prináša schválená novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú? Na školení s Ing. Petrom Gallovičom informujeme o platných a pripravovaných právnych predpisoch v odpadovom hospodárstve a vykonávacích predpisoch. Držiteľov odpadov, výrobcov a organizáciu zodpovednosti výrobcov upozorníme na záväzky, ktoré sú zo zákona povinní dodržiavať. Čo však v prípade, že niektoré z nich zanedbáte, ako evidovať odpady a ako podávať hlásenia v odpadovom hospodárstve? Príďte a získajte dôležité informácie, ktoré vám uľahčia spĺňať všetky vaše povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Venovať sa tiež budeme dlho diskutovaným témam, akými sú napr. osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad alebo samotné plastové tašky.
 • Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Posledné schválené zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
 • Pripravované zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
 • Prehľad povinností držiteľov odpadov – pôvodcov a subjektov nakladajúcich s odpadom
  •    základné pojmy dôležité pre pochopenie povinností
  •    základné povinnosti držiteľov odpadov + evidenčná a oznamovacia povinnosť
  •    nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
  •    špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné povinnosti výrobcov + špecifické povinnosti pre výrobcov niektorých vyhradených výrobkov (podľa zastúpenia účastníkov)
 • Osobitné prúdy odpadov
 • Stavebné odpady

 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
 • Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení s odkazmi na ustanovenia zákona, na ktoré sa viažu
 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
5.10.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
19.10.2017, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
4.12.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
11.12.2016, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)