Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri (2020)

Podľa právneho stavu k 19. 8. 2020 (Úplné znenia zákonov 23/2020).

Cena s DPH
17,33 €
Cena bez DPH
14,44 €
Rok vydania
2020
Počet strán
240
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri (2020)

Podľa právneho stavu k 19. 8. 2020 (Úplné znenia zákonov 23/2020).

Úplné znenie zákona
č. 513/1991 Z. z.
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK 

Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.:

 • Vznik oprávnenia podnikať na území SR vo vzťahu k podnikom, resp. organizačným zložkám podnikov zahraničných fyzických osôb pochádzajúcim mimo EÚ je viazaný na okamih vzniku živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia
 • Dochádza k vylúčeniu zapisovania fyzických osôb, ktoré doteraz bolo možné zapísať fakultatívne alebo na podklade povinnosti vyplývajúcej z osobitného zákona.
 • Nanovo sa upravuje problematika zrušenia, neplatnosti a zániku spoločnosti (okrem zrušenia spoločnosti podľa § 69).
 • Po konkurze sa spoločnosť priamo vymaže z obchodného registra a nebude sa z úradnej povinnosti zisťovať, či sú tu predpoklady na likvidáciu.
 • Nový paragraf 68c rieši uspokojenie oprávnených nárokov veriteľov.
 • Spoločníci môžu rozhodnúť o zrušení spoločnosti len v prípadoch zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti (t. j. s právnym nástupcom). V ostatných situáciách len tak, že vyvolajú proces likvidácie tým, že
  zároveň ustanovia likvidátora.
 • Moment skončenia likvidácie v zásade určuje likvidátor a odvíja sa od uspokojenia nárokov veriteľov.

Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.:

 • Na nominálne zvýšenie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným možno použiť nerozdelený
  zisk ako aj iné vlastné zdroje spoločnosti. Zodpovednosť, že spoločnosť s ručením obmedzeným takéto
  predpoklady spĺňa ide na ťarchu štatutárneho orgánu.

 

Úplné znenie zákona
č. 530/2003 Z. z.
O OBCHODNOM REGISTRI

Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.:

 • Návrh na zápis údajov do obchodného registra, zápis zmeny zapísaných údajov, výmaz zapísaných údajov podáva navrhovateľ.
 • Navrhovateľ alebo splnomocnenec je povinný zabezpečiť na jednotnom kontaktnom mieste overenie svojich osobných údajov
 • Registrový súd môže aj po 30. septembri 2020 viesť zbierku listín v listinnej forme. Listiny predložené registrovému súdu od 1. októbra 2020 v listinnej podobe registrový súd prevedie z do elektronickej podoby.

Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.:

 • Osoby zapísané v obchodnom registri majú povinnosť doplniť údaje týkajúce sa identifikácie. Súvisí to so
  zosúlaďovaním údajov v referenčných registroch FO.