Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

Počas dvojdňového online školenia sa priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia domova oboznámite so základnými princípmi v účtovnej a daňovej oblasti. Školenie budeme vysielať len ONLINE.

Forma produktu
Online školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martin Mikláš
Bez DPH S DPH
Online 4.-5. 10.2021 4.-5. 10.2021 140,00 € 168,00 €

Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov

Počas dvojdňového online školenia sa priamo z vašej kancelárie alebo z pohodlia domova oboznámite so základnými princípmi v účtovnej a daňovej oblasti. Školenie budeme vysielať len ONLINE.
V úvode online školenia si priblížime, čo vlastne účtovníctvo je, kto ho vedie a v akom rozsahu. Hneď v prvý deň tiež spoznáte základné pojmy, právne normy, zásady a princípy podvojného účtovníctva, ako aj účtové triedy a skupiny. Keďže neoddeliteľnou súčasťou účtovníctva je poznať tiež problematiku inventarizácie, otvárania a uzatvárania účtovných kníh, oceňovania majetku a záväzkov na účtovné účely alebo na účely zákona o dani z príjmov, kde môže dochádzať k rozdielom, zameriame v druhý deň pozornosť na všetky vyššie menované účtovné činnosti. Program webinára je zostavený tak, aby ste si počas obidvoch dní vypočuli najmä praktické informácie a upozornenia, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť – či už pri vedení účtovníctva alebo pri zostavovaní daňového priznania a účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve. Pre komplexný pohľad na danú problematiku venujeme pozornosť aj možným rizikám uloženia sankcií z nesprávneho vedenia účtovníctva, prípadne z neplnenia si povinností daňového subjektu ako takého.

Online školenie je určené rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre osoby s pokročilými vedomosťami, ktoré si potrebujú osviežiť základné postupy či legislatívne normy.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike

Program školenia

1. Deň

 • Úvod do podvojného  účtovníctva – vývoj, definícia účtovníctva, predmet účtovníctva
 • Základné pojmy a súvislosti podvojného účtovníctva
 • Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike
 • Spôsoby vedenia účtovníctva,  vecný obsah účtovníctva a účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva
 • Zásady a princípy podvojného účtovníctva
 • Zadefinovanie pojmu účet, predstavenie účtových tried a skupín
 • Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy a rámcová účtová osnova
 • Definícia účtovného prípadu, vecné a časové hľadisko
 • Účtová trieda 1 – Zásoby
 • Účtová trieda 2 – Finančné účty
 • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
 • Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • Súvislý príklad  účtovania účt. triedy 1 – 4

 2. Deň

 • Otváranie účtovných kníh
 • Uzatváranie účtovných kníh
 • Účtová trieda 5 – Náklady
 • Účtová trieda 6 – Výnosy
 • Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
 • Analytická evidencia, význam jej vedenia a povinnosti vyplývajúce z postupov účtovania.
 • Oceňovanie majetku a záväzkov z daňového a účtovného hľadiska
 • Inventarizácia a inventúra
 • Účtovná závierka
 • Lehoty na podanie daňového priznania a účtovnej závierky a povinnosti vyplývajúce z podania daňového priznania, resp. účtovnej závierky
 • Sankcie z daňového a účtovného hľadiska
 • Súhrnný súvislý príklad vedenia podvodného účtovníctva – Predkontácia 

Harmonogram školenia:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 14:30 – prednáška