Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2021 (DPH a DzP)

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Poprad 20.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Žilina 21.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Nitra 27.10.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Bratislava 28.10.2020 80,00 € 96,00 €
+ -
Košice 4.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Prešov 5.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Trnava 24.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Trenčín 25.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -
Banská Bystrica 15.12.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2021 (DPH a DzP)

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.
Ako bolo už viackrát avizované z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 podstatne mení spôsob registrácie správcu dane a zavádza sa tiež tzv. automatická registrácia vykonaná správcom dane z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. Pre mikrodaňovníkov zavádza novela okrem iného aj niekoľko zvýhodnení – napr. majetok nadobudnutý po 1. januári 2021, ktorý je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku, môže mikrodaňovník odpisovať v ľubovoľnej výške, čo predstavuje priestor pre legálnu daňovú optimalizáciu.

Aby ste boli včas informovaný o zmenách v roku 2021, pripravujeme pre vás opäť na jeseň školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, z ktorého si tradične domov odnesiete nielen ucelený pohľad na danú problematiku, ale tiež množstvo optimalizačných trikov.

Korona Safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 Korona Safe: 

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

Daň z pridanej hodnoty po zavedení novely ZoDPH od 1.10. 2020 a 1.1.2021

 • Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH. 
 • Určenie miesta dodania služby v princípoch DPH, zmeny v zákone vo väzbe na pravidlá  určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.  
 • Miesto dodania pri dodaní tovaru v rámci EÚ a zmeny spojené so zásielkovým predajom. 
 • Oprava  základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy). Zavádza sa nový princíp opravy  v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby. Pravidlá viažuce sa k nevymožiteľnosti pohľadávky.
 • Úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky).

• Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
• Vývoz tovaru a preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
• Dovoz tovaru a zmeny spojené s dovozom tovaru. 
• Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku). 

 • Základné princípy ustátia práva na odpočítanie dane u platiteľa DPH.   

 

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce.
 • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci.
 • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO).
 • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom.
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby.
 • Zmeny v oblasti asignačnej dane.
 • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.
 • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona.
 • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom.
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti.
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov.
 • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020.
 •  

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021

 • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom.
 • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu.

 

Harmonogram školenia:

8.30 – 9.00 - prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok  obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Miesta konania:
20. 10. 2020, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
21. 10. 2020, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
27. 10. 2020, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (mapa)
28. 10. 2020, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
4. 11. 2020, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)
5. 11. 2020, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
24. 11. 2020, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
25. 11. 2020, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
15. 12. 2020, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)