Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od obľúbeného poradcu Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás oboznámime s najhorúcejšími témami a riešeniami ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Trenčín 20.9.2018 65,00 € 78,00 €

Špeciality z daňovej kuchyne

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od obľúbeného poradcu Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás oboznámime s najhorúcejšími témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dani z príjmov na Slovensku, ktoré namieša lektor podľa aktuálnych zaujímavých tém. Bude sa variť zahorúca.

Program:


Menu č. 1 – Majetok z účtovného a daňového pohľadu

 • Nehmotný majetok verzus licenčné poplatky ako služba – povinnosť zaplatenia pri nehmotnom majetku?
  • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní licencií z pohľadu DPH (dodanie služby a vznik daňovej povinnosti)
  • Nákup licenčných poplatkov zo zahraničia (tretie štáty a EÚ) – daňová povinnosť, právo na odpočet, uvedenie vo výkazoch DPH
  • Dodanie licenčných poplatkov do zahraničia (EÚ, tretie štáty) – daňová ovinnosť, uvedenie vo výkazoch DPH
 • Majetok do 1 700 eur
  • Daňový a účtovný pohľad na majetok do 1 700 eur (vrátane účtovania)
 • Hmotný majetok
  • Zaradenie a odpisovanie hmotného majetku, právo prerušenia odpisovania
  • Prenájom a vplyv na uplatnenie odpisu u prenajímateľa a nájomcu
  • Ostatné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie odpisu ako daňového výdavku (paušalizácia, luxusné motorové vozidlo, rozsah využitia)

Menu č. 2 – Dobropisy a ťarchopisy z účtovného a daňového hľadiska

 • Zachytenie účtovného prípadu 
  • Objektívna skutočnosť vzniku účtovného prípadu po uplynutí účtovného obdobia (zachytenie v účtovných knihách
  • Oprava chýb minulých účtovných období
 • Daňový dosah účtovania dobropisov a ťarchopisov v prípade objektívnych skutočností, ako aj v prípade opravy chýb minulých účtovných období (subjektívne pochybenie)
 • Opravy z pohľadu DPH
  • Oprava základu dane na strane vyhotoviteľa a príjemcu, uvedenie vo výkazoch (DP, SV, KV)
  • Opravná faktúra a dosahy zahrnovania chýb do výkazov DPH (dodatočné DP, KV, SV), kedy áno a kedy nie
 • Krádež, manko a škoda z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH

Menu č. 3 – Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska

 • Účtovný pohľad na tvorbu, použitie a rozpustenie opravnej položky
 • Daňový pohľad na tvorbu, použitie a rozpustenie opravnej položky
 • Účtovný a daňový pohľad na odpis pohľadávky
 • Neplatenie pohľadávky, vyhotovenie dobropisu a pohľad DPH

Menu č. 4 – Účtovný doklad verzus faktúra

 • Náležitosti účtovného dokladu, zachytenie účtovného prípadu na základe účtovného dokladu, vznik účtovného prípadu
 • Faktúra ako doklad na účely DPH (povinnosť vyhotovenia, náležitosti, lehoty, uchovávanie)
 • Nevyfakturované dodávky verzus rezervy na nevyfakturované dodávky
  • Čo je nevyfakturovaná dodávka, zachytenie v účtovníctve a daňový dosah nevyfakturovanej dodávky
  • Čo je rezerva, účtovný a daňový dosah tvorby, použitia, rozpustenia rezervy
 • Prepojenosť zachytenia účtovného prípadu a daňová uznateľnosť výdavku verzus zahrnutie zdaniteľného príjmu do základu dane


HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
11. 9. 2018, Žilina - OBSADENÉ - Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)
12. 9. 2018, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa), Ako sa k nám dostať
13. 9. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
18. 9. 2018, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
19. 9. 2018, Košice – KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
20. 9. 2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)