Webinár: Fakturácia a správne určenie miesta dodania z pohľadu DPH

Aké náležitosti musí obsahovať faktúra podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH? Mení niektorá z aktuálne platných noviel doposiaľ platné pravidlá fakturovania? Poznáte najčastejšie chyby podnikateľov v účtovníctve? Kompletný prehľad o pravidlách fakturovania DPH aj s ich podrobným vysvetlením prostredníctvom konkrétnych príkladov teraz môžete sledovať aj prostredníctvom online školenia (webinára).
Samotný webinár vychádza z reálnej praxe, preto sa môžete tešiť na množstvo užitočných a overených rád od dlhoročného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Obsah webinára sme pre vás zostavili tak, aby ste mohli v krátkom čase a z miesta, ktoré preferujete, načerpať všetky podstatné informácie pre bezproblémové a bezchybné dodržiavanie ...

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 26.6.2019 40,00 € 48,00 €

Webinár: Fakturácia a správne určenie miesta dodania z pohľadu DPH

Aké náležitosti musí obsahovať faktúra podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH? Mení niektorá z aktuálne platných noviel doposiaľ platné pravidlá fakturovania? Poznáte najčastejšie chyby podnikateľov v účtovníctve? Kompletný prehľad o pravidlách fakturovania DPH aj s ich podrobným vysvetlením prostredníctvom konkrétnych príkladov teraz môžete sledovať aj prostredníctvom online školenia (webinára).
Samotný webinár vychádza z reálnej praxe, preto sa môžete tešiť na množstvo užitočných a overených rád od dlhoročného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Obsah webinára sme pre vás zostavili tak, aby ste mohli v krátkom čase a z miesta, ktoré preferujete, načerpať všetky podstatné informácie pre bezproblémové a bezchybné dodržiavanie všetkých aktuálne platných pravidiel pri fakturovaní DPH.

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.


Fakturácia a jej princípy
- Faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, riadna faktúra)
- Faktúra ako účtovný doklad pre účely zaúčtovania
- Faktúra ako preukázateľný doklad pre účely obhajoby daňového výdavku

Povinnosť a lehota na vyhotovenie faktúry
- Kto je povinný vyhotoviť faktúru
- Zákonná lehota podľa zákona o DPH
- Nesplnenie lehoty a možné sankcie
- Kedy nie je zdaniteľná osoba povinná vyhotoviť faktúru
- Môže faktúru vyhotoviť aj niekto iný ako dodávateľ?

Pojem súhrnná faktúra, aké podmienky musia byť splnené podľa zákona
- Súhrnná faktúra zo zákona a názor FR SR

Uchovávanie faktúr na účely zákona a faktúra v cudzej mene

Právo na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51, povinnosť mať faktúru
- Zákonné podmienky na uplatnenia práva na odpočítanie dane
- Pomerné odpočítanie dane a vplyv na zmenu pomeru počas používania od 1. 1. 2019
- Koeficient, jeho výpočet a povinnosti platiteľa od 1. 1. 2019
- Formálne právo na odpočet DPH (povinnosť mať faktúru, neúuplná faktúra a právo odpočítania dane, kedy stačí záznamová povinnosť)
- Uvádzanie prijatých faktúr do kontrolného výkazu


Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru
- Čo sa chápe dodaním tovaru
- Bezplatné dodanie tovaru
- Miesto dodania tovaru podľa § 13

Dodanie a nadobúdanie tovaru v EÚ (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)
- Čo je nadobúdaním tovaru z EÚ
- Miesto nadobúdania tovaru v EÚ podľa § 17
- Oslobodené dodanie v rámci EÚ, splnenie zákonných podmienok
- Premiestnenie tovaru v rámci EÚ na účely podnikania
- Trojstranný obchod a reťazový obchod v EÚ a daňové dosahy

Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)
- Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
- Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami, ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte
- Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
- Digitálne služby so zmenami od 1. 1. 2019
- Manažérske, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EÚ a tretích štátoch
- Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku

Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)
- Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
- Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
- Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
- Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EÚ a služby z EÚ (§ 7 a § 7a)Harmonogram:
09,30 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška