Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020

Novinka

Od roku 2020 sa výška ročného odpisu, ako aj pomerná časť ročného odpisu zaokrúhľujú matematicky – nie na celé eurá nahor, ako platilo do 31. 12. 2019. Aké ďalšie zmeny v odpisovaní priniesla novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020? To si objasníme v priebehu praktického webinára s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás zároveň naučí, ako vypočítať účtovné a daňové odpisy v roku 2020. Počas jediného dňa si vysvetlíme podstatu odpisovania, upresníme, ako sa mení doba odpisovania a povieme si tiež, ako nová odpisová skupina zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov na Slovensku.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 24.11.2020 24.11.2020 70,00 € 84,00 €
+ -

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020

Od roku 2020 sa výška ročného odpisu, ako aj pomerná časť ročného odpisu zaokrúhľujú matematicky – nie na celé eurá nahor, ako platilo do 31. 12. 2019. Aké ďalšie zmeny v odpisovaní priniesla novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020? To si objasníme v priebehu praktického webinára s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás zároveň naučí, ako vypočítať účtovné a daňové odpisy v roku 2020. Počas jediného dňa si vysvetlíme podstatu odpisovania, upresníme, ako sa mení doba odpisovania a povieme si tiež, ako nová odpisová skupina zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov na Slovensku.
Pozornosť upriamime aj na zmeny v zaokrúhľovaní, ktoré výrazne ovplyvnili výpočet daňových odpisov. Pre komplexný prehľad o danej problematike sa sústredime aj na zaraďovanie, oceňovanie a odpisovanie inventúrnych prebytkov, uplatňovanie paušalizácie či limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Záznam z webinára počas 14 dní
 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Program

Definícia dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska

 • Dlhodobý nehmotný majetok
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Dlhodobý finančný majetok

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

 • Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
 • Predčasné odkúpenie predmetu lízingu
 • Postúpenie lízingu a problémy v praxi
 • Odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
 • Spätný lízing a DPH
 • Lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou
 • Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu

Prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok

 • Vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
 • Úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena
 • Prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť
 • Zaraďovanie majetku

Deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia z účtovného a daňového hľadiska

 • Definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku
 • Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely

Odpisovanie hmotného majetku

 • Účtovné hľadisko odpisovania majetku
 • Daňového hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania)
 • Zaraďovanie budov do odpisových skupín
 • špecifické hmotný majetok a odpisovanie časovou a výkonovou metódou

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku

 • Definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
 • Technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko)
 • Technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
 • Technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
 • Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu

Zaradovanie, oceňovanie a odpisovanie inventúrnych prebytkov

Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode (vyradenie majetku)

 • Pohľad z účtovníctva a Pohľad dane z príjmov
 • Pohľad dane z pridanej hodnoty
 • Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH;
 • Predaj budovy - správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti

Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle

Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba)


Harmonogram:
9.00 – 11.00 - prednáška
11.00 – 11.30 - obedňajšia prestávka
11.30 – 14.00 - prednáška spojená s diskusiou