Povinnosti miest a obcí v oblasti finančnej kontroly na prelome rokov 2021/2022

Novinka

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás podrobne oboznámi s praktickým výkonom finančnej kontroly na prelome rokov 2021 a 2022. Je určený hlavným kontrolórom obce a mesta, miestnym kontrolórom, štatutárom a zamestnancom útvarov kontroly. S ohľadom na aktuálne platné i pripravované zmeny od marca 2022 na webinári získate potrebné znalosti pre samotné zostavenie kontroly, ako aj prehľad o dokladoch a písomnostiach potrebných k jej výkonu. Účastníkom bude zasielaný bonusový materiál (spracovaný príspevok, metodické usmernenie, spracované odpovede na otázky z praxe v roku 2021).

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Webinár 24.1.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Povinnosti miest a obcí v oblasti finančnej kontroly na prelome rokov 2021/2022

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás podrobne oboznámi s praktickým výkonom finančnej kontroly na prelome rokov 2021 a 2022. Je určený hlavným kontrolórom obce a mesta, miestnym kontrolórom, štatutárom a zamestnancom útvarov kontroly. S ohľadom na aktuálne platné i pripravované zmeny od marca 2022 na webinári získate potrebné znalosti pre samotné zostavenie kontroly, ako aj prehľad o dokladoch a písomnostiach potrebných k jej výkonu. Účastníkom bude zasielaný bonusový materiál (spracovaný príspevok, metodické usmernenie, spracované odpovede na otázky z praxe v roku 2021).

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Webinár sa zameriava na procesnú stránku finančných kontrol v prostredí územnej samosprávy (hlavní kontrolóri obce a mesta, miestni kontrolóri, štatutári a zamestnanci útvarov kontroly). Bližšie sa venuje právam, povinnostiam a náležitostiam kontroly podľa už účinných noviel zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod novelou č. 372/2018 Z. z. a novelou č. 177/2018 Z. z. a tiež informáciám k plánovanej novelizácii zákona od marca 2022.

Lektor sa venuje radám, tipom a odporúčaniam do praxe pre rok 2022. Súčasťou je aj podrobný popis praktického výkonu kontroly na prelome rokov 2021 a 2022 aj s ohľadom na plánovanú novelizáciu zákona o finančnej kontrole, a to:

 1. pre hlavných kontrolórov vykonávajúcich kontroly podľa § 20 – § 27 zákona č. 357/2015 Z. z.,
 2. internú kontrolu v samospráve vyšších územných celkov,
 3. pre vnútorných kontrolórov a pracovníkov útvaru kontroly zriadených subjektov,
 4. pre poverené osoby riaditeľom/predsedom/štatutárom na výkon finančnej kontroly na mieste a tiež
 5. pre referentov a pracovníkov útvarov hlavných a miestnych kontrolórov.

Novela zákona sa dotýka obsahového i formálneho výkonu finančnej kontroly. Webinár sa bližšie zaoberá spôsobom praktického výkonu kontroly, a to od:

 1. zámeru zostavenia plánu kontrol,
 2. zostavenia poverenia na výkon kontroly a náležitostiam poverení,
 3. výkonu kontroly a vedeniu kontrol,
 4. spracovania výstupu o kontrole v prípade zistenia nedostatkov,
 5. spracovania výstupu o kontrole v prípade nezistenia nedostatkov,
 6. spracovania záznamu o skončení,
 7. spracovania spoločnej správy,
 8. vypracovania návrhov odporúčaní a lehôt a
 9. stanovenia termínu na zaslanie prijatých opatrení a podobne.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci kontrolných orgánov, vnútorná kontrola, kontrolóri, poverení zamestnanci na výkon finančnej kontroly na mieste, hlavní kontrolóri, ako aj pracovníci útvarov kontroly


Webinár obsahuje tri časti, ktoré na seba nadväzujú, pričom v prvej časti sú lektorom prezentované prehľady zmien, ktoré je potrebné dodržiavať. Táto časť sa venuje najmä zostaveniu kontroly, dokladom a písomnostiam potrebným k výkonu kontroly a naštudovaniu predmetnej oblasti výkonu kontroly. Webinár sa venuje oblasti zahájenia kontroly a prípravou na kontrolu. V druhej časti sa objasňuje výkon administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste, ako aj kontroly pre zamestnancov vykonávajúcich kontrolu. Rozoberané sú náležitosti výstupu o kontrole a prezentovaná je skutočnosť, čo má všetko výstup o kontrole obsahovať.  V tretej časti webinár obsahuje praktické rady pre dodržanie formálnych náležitostí pri výkone kontroly a časté nedostatky z praxe. Viaceré kontrolné orgány nedodržiavajú povinnosť:

 1. spracovania správneho výstupu o kontrole na prelome rokov 2021 a 2022,
 2. vyhotovenia výstupu o kontrole so zákonnými a povinnými náležitosťami,
 3. dodržiavania princípu predpojatosti pri kontrole,
 4. zabránenia konfliktu záujmov,
 5. správnosti zakotvenia porušení zákonov, zmlúv či predpisov a podobne.

Obsah webinára

1.     Procesný výkon kontrol – začatie kontroly

1.1.  Zahájenie kontroly

1.2.  Výkon kontroly a povinnosti i oprávnenia pri výkone kontroly

1.3.  Čiastkové výstupy o kontrole

2.     Procesný výkon kontrol – priebeh kontroly

2.2.  Vzorové kontroly a ich priebeh

2.3   Situácie pri výkone kontroly a ich riešenie

3.     Náležitosti výstupov o kontrole, časté nedostatky z praxe

4.     Diskusia a zhrnutie

5.     Záver


Harmonogram webinára:
09:00 - 12:00 - prednáška spojená s diskusiou