• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Webinár: Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2021 (DPH, Daň z príjmov, Daň z motorových vozidiel, Zákon o účtovníctve)

Webinár: Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2021 (DPH, Daň z príjmov, Daň z motorových vozidiel, Zákon o účtovníctve)

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňovej a ekonomickej oblasti a získajte komplexný prehľad zmien v daňových zákonoch od roku 2021.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Webinár 15.1.2021 15.1.2021 70,00 € 84,00 €

Webinár: Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2021 (DPH, Daň z príjmov, Daň z motorových vozidiel, Zákon o účtovníctve)

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňovej a ekonomickej oblasti a získajte komplexný prehľad zmien v daňových zákonoch od roku 2021.

Čakajú na vás viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, zákona o dani z príjmov, zákona o dani z motorových vozidiel, zákona o účtovníctve, ktoré upravujú právne predpisy od roku 2021.

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na výklad týchto zmien v daňovej a ekonomickej oblasti.

Získajte včas spoľahlivý prehľad o dôležitých zmenách v daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi.Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

 

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní


Schválené zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1.2021 a od 1.7.2021

 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke - v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené ustanovilo sa právo na opravu základu dane a dane)
 • Zadefinovanie nevymožiteľnej pohľadávky - akých pohľadávok sa oprava základu dane týka a kedy je oprava zakázaná
 • Podmienky na vykonanie opravy základu dane a povinnosti platiteľa dane v súvislosti s opravu základu dane (postup ako opraviť základ dane a daň ak nedošlo k zaplateniu)
 • Zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na strane dlžníka ak záväzok neuhradil
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
 • Prekluzívna lehota na opravu základu dane – 3 roky
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EU!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
 • Možnosť preukázať odoslanie a prepravu tovaru pri vývoze do tretích štátov aj inými dôkazmi ako colné vyhlásenie
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
 • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
 • Nové tlačivo daňového priznania DPH a kontrolného výkazu
 • a ďalšie zmeny zákona

 

Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov účinné do daňovej závierky za rok 2020, od 1.1.2021

 • Zmena pravidiel na odpočet nákladov na výskum a vývoj nemožno uplatniť na mzdové náklady, na ktoré bol poskytnutý príspevok Prvá pomoc
 • Od zdanenia fyzických aj právnických osôb sa oslobodzujú plnenia poskytované v rámci projektu Prvá pomoc, Prvá pomoc+, dotácie v kultúre – náklady na mzdy predstavujú nedaňový výdavok, vykazovanie v novom tlačive daňového priznania
 • Dochádza k úprave aplikácie zníženej sadzby dane (15 %) z príjmov pre fyzické aj právnické osoby zo základu dane zníženého o daňovú stratu – zdaniteľné príjmy len do 49 790 od roku 2021
 • Zrušenie oslobodenia od zdanenia peňažného plnenia vyplateného cez   13 plat a 14 plat
 • Vypustenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť
 • Vypúšťa sa osobitný typ daňového zvýhodnenie v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov vo výrobnej sfére
 • Zároveň sa vypúšťa aj zvýhodnenie daňového odpisovania technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť
 • Ruší sa dorovnávanie (doplácanie) preddavkov na daň právnickej osoby zaplatených od začiatku roka do lehoty na podanie daňového priznania
 • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby a fyzickej osoby v SR
 • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
 • Úroky z úverov a pôžičiek použitých na obstarania akcií a obchodných podielov – zmena v uplatňovaní daňových výdavokov
 • Spresnenie vymedzenia príjmov pre účely mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
 • Implementácia úpravy ATAD2, týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
 • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby sa posúva až na rok 2022
 • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov priamo správcom dane
 • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nie len na finančný dar ale aj nepeňažný dar
 • a ďalšie zmeny zákona

 

Schválené zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch

 • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
 • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

 

Schválené zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel

 • Úprava ročných sadzieb v oblasti autodopravy už pre rok 2020 – nákladná a autobusová (zvlášť pre ťahače, náves a iné)
 • Úprava ročných sadzieb daní pre vozidlá v kategórií M1, N1, N2, O1 až O3 v závislosti od veku vozidla
 • Nová lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 až do konca marca 2021

 

Praktické upozornenia do daňovej závierky PO 2020Harmonogram webinára
9.00 hod. – 11.00 hod. prednáška
11.00 hod. – 12.00 hod. obedňajšia prestávka
12.00 hod. – 15.00 hod. prednáška spojená s diskusiou