Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
21.10.2020 Webinár 21.10.2020 70,00 € 84,00 €

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2021 (DPH a DzP)

Rovnako ako každý rok aj ten budúci pre nás zákonodarcovia pripravujú niekoľko daňových noviniek. Vplyvom novelizácie zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a tiež daňového poriadku, môžeme čakať od 1. januára 2021 výrazné zmeny zamerané najmä na podporu malých a stredných podnikov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov, platenie preddavkov na daň, znižovanie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ďalšie.
Ako bolo už viackrát avizované z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 podstatne mení spôsob registrácie správcu dane a zavádza sa tiež tzv. automatická registrácia vykonaná správcom dane z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. Pre mikrodaňovníkov zavádza novela okrem iného aj niekoľko zvýhodnení – napr. majetok nadobudnutý po 1. januári 2021, ktorý je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku, môže mikrodaňovník odpisovať v ľubovoľnej výške, čo predstavuje priestor pre legálnu daňovú optimalizáciu.

Aby ste boli včas informovaný o zmenách v roku 2021, pripravujeme pre vás opäť na jeseň školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, z ktorého si tradične domov odnesiete nielen ucelený pohľad na danú problematiku, ale tiež množstvo optimalizačných trikov.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

 • Záznam z online seminára počas 14 dní

Obsah webinára

Daň z pridanej hodnoty po zavedení novely ZoDPH od 1.10. 2020 a 1.1.2021
 • Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH. 
 • Určenie miesta dodania služby v princípoch DPH, zmeny v zákone vo väzbe na pravidlá  určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.  
 • Miesto dodania pri dodaní tovaru v rámci EÚ a zmeny spojené so zásielkovým predajom. 
 • Oprava  základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy). Zavádza sa nový princíp opravy  v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby. Pravidlá viažuce sa k nevymožiteľnosti pohľadávky.
 • Úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky).
 1. Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 2. Vývoz tovaru a preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 3. Dovoz tovaru a zmeny spojené s dovozom tovaru. 
 4. Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku). 
 
Základné princípy ustátia práva na odpočítanie dane u platiteľa DPH.   
 
Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021
 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce.
 • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci.
 • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO).
 • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom.
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby.
 • Zmeny v oblasti asignačnej dane.
 • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.
 • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona.
 • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom.
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti.
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov.
 • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020.
 
Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021
 • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom.
 • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu.

Harmonogram webinára:
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou