Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 14/2020).

Cena s DPH
5,92 €
Cena bez DPH
4,93 €
Rok vydania
2020
Počet strán
64
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 3. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 14/2020).

Úplné znenie zákona
č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)


Po zmene zákonom č. 356/2019 Z. z.:

  • Ustanovuje sa, že živnosťou nie je vzdelávacia činnosť a výchovná činnosť vykonávaná podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Uvedenou úpravou sa sleduje vymedzenie vybraných odborných činností vykonávaných najmä organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadenou Ministerstvom životného prostredia SR v rámci svojej pôsobnosti, ktoré nemajú charakter živností.

Po zmene zákonom č. 371/2019 Z. z.:

  • Z dôvodu aktuálnej absencie osobitnej živnosti so zameraním na výkon ročných kontrol detských ihrísk sa do prílohy č. 2 živnostenského zákona dopĺňa nová viazaná živnosť.

Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.:

  • Rozširuje sa rozsah údajov vedených v živnostenskom registri o podnikateľovi – zahraničnej fyzickej osobe, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadeného podniku alebo
    organizačnej zložky podniku.

Po zmene zákonom č. 476/2019 Z. z.:

  • Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností vydané podľa doterajších predpisov do 31. januára 2020 zostávajú zachované. Upravuje sa príloha č. 2 Viazané živnosti v skupine č. 214.

Po zmene zákonom č. 6/2020 Z. z.:

  • Drobná zmena v § 66b. Súvisí to s úpravou zákona o športe. Podľa nej profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.